Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1859

| Akt oczekujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków

Na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Pracami Kolegium Doradców, zwanego dalej "Kolegium", kieruje przewodniczący.
2.  Kolegium na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
§  2. 
1.  Kolegium działa na posiedzeniach.
2.  Posiedzenia Kolegium odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
3.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Kolegium:
1) z własnej inicjatywy;
2) na pisemny wniosek Prezesa Centrum Łukasiewicz lub co najmniej 11 członków Kolegium, zawierający proponowany porządek obrad.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, posiedzenie Kolegium zwołuje się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez przewodniczącego.
5.  Porządek obrad Kolegium ustala przewodniczący.
6.  W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek Kolegium.
7.  Zawiadomienie o posiedzeniu Kolegium wraz z informacją o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad, a także materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia są wysyłane członkom Kolegium pocztą elektroniczną na wskazane przez nich adresy co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
8.  Posiedzenie Kolegium może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zapewniają one komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą wszystkim uczestnikom posiedzenia, przebywającym w miejscu innym niż miejsce posiedzenia, wypowiadanie się w toku obrad i głosowanie. Przyjmuje się, że posiedzenie Kolegium odbywa się w miejscu, w którym przebywa przewodniczący albo członek Kolegium, o którym mowa w ust. 6.
9.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8, głosowanie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W celu zapewnienia zachowania tajności głosowanie jest weryfikowane przy użyciu indywidualnego kodu dostępu ważnego w czasie jednego posiedzenia.
10.  Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu Kolegium mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Kolegium, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot posiedzenia.
11.  W uzasadnionym przypadku, związanym w szczególności z koniecznością pilnego zajęcia stanowiska, przewodniczący może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy i podjęciu uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).
§  3. 
1.  Kolegium podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2.  Projekty uchwał przygotowują członkowie Kolegium wskazani przez przewodniczącego.
§  4. 
1.  Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść rozstrzygnięć.
2.  Projekt protokołu jest udostępniany członkom Kolegium z możliwością wnoszenia uwag do jego treści.
3.  Protokół podpisuje przewodniczący, a jego kopię wraz z kopiami podjętych uchwał przekazuje Prezesowi Centrum Łukasiewicz w terminie 7 dni od podpisania.
§  5.  Wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Kolegium, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, za udział w posiedzeniach Kolegium wynosi:
1) 2000,00 zł - w przypadku przewodniczącego;
2) 1500,00 zł - w przypadku pozostałych członków Kolegium.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1530).