Tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o... - Dz.U.2014.283 t.j. - OpenLEX

Tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.283 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Na podstawie art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym:
1)
sposób przygotowania i emisji audycji;
2)
czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji.
1. 
Audycje informujące o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego rozpowszechniane są w:
1) 1
 jednym lub kilku programach ogólnokrajowych wybranych przez spółkę "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna" spośród wymienionych w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz programie wyspecjalizowanym TVP Info;
2) 2
 każdym programie terenowego oddziału spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna;
3) 3
 jednym lub kilku programach ogólnokrajowych wybranych przez spółkę "Polskie Radio - Spółka Akcyjna;
4) 4
 każdym programie regionalnym spółek publicznej radiofonii regionalnej.
2. 
Spółka "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółka "Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółki publicznej radiofonii regionalnej, zwane dalej "jednostkami publicznej radiofonii i telewizji", w audycjach, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek uwzględniać różnorodność zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz ich znaczenie dla społeczności.
3.  5
 Czas rozpowszechniania audycji informujących o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego wynosi dla:
1)
audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, w szczególności w formach: audycji informacyjnych, publicystycznych i dokumentalnych:
a)
w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 - nie mniej niż 120 minut w ciągu miesiąca,
b)
w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - nie mniej niż 25 minut w ciągu miesiąca;
2)
audycji przygotowywanych przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego rozpowszechnianych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia:
a)
w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 - nie mniej niż 180 minut w ciągu miesiąca,
b)
w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - nie mniej niż 40 minut w ciągu miesiąca;
3)
audycji prezentujących kampanie społeczne, dostarczonych jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego:
a)
w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 - nie mniej niż 270 minut w ciągu miesiąca,
b)
w programach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - nie mniej niż 60 minut w ciągu miesiąca.
3a.  6
 Jeżeli jednostka publicznej radiofonii i telewizji rozpowszechnia audycje, o których mowa w ust. 3, w więcej niż jednym programie ogólnokrajowym, do czasu rozpowszechniania audycji zalicza się łączny czas ich trwania we wszystkich programach ogólnokrajowych.
3b.  7
 Audycje, o których mowa w ust. 3, rozpowszechniane są w godzinach od 600 do 2300.
4. 
Jednostki publicznej radiofonii i telewizji, o których mowa w ust. 2, określają warunki techniczne nagrania, jakim powinny odpowiadać audycje, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
5. 
Nagrania audycji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dostarczane są jednostce publicznej radiofonii i telewizji nie później niż 14 dni przed ich emisją. W przypadku niedostarczenia nagrań tych audycji przez organizacje pożytku publicznego we wskazanym terminie czas przeznaczony na ich emisję przepada. Dostarczenie nagrania audycji może być poprzedzone złożeniem przez organizacje pożytku publicznego informacji dotyczących planowanych audycji, o których mowa w ust. 3 pkt 3.
6. 
Jeżeli nagrania audycji, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie odpowiadają warunkom technicznym podanym do wiadomości organizacjom pożytku publicznego lub przekraczają czas określony w ust. 3 pkt 3, jednostka publicznej radiofonii i telewizji wzywa do usunięcia wskazanych usterek i dostarczenia poprawionego materiału, najpóźniej na 16 godzin przed ustalonym czasem emisji audycji.
Do czasu rozpowszechniania audycji, o których mowa w § 2 ust. 3, nie zalicza się audycji objętych patronatem medialnym przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji.
1. 
Audycje, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2, są przygotowywane przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji w konsultacji z organizacjami pożytku publicznego.
2. 
Ustalanie szczegółowych zasad przygotowania oraz rozpowszechniania audycji, o których mowa w § 2 ust. 3, w szczególności kryteriów podziału czasu rozpowszechniania audycji między organizacje pożytku publicznego prowadzące nieodpłatną działalność pożytku publicznego, dokonywane jest przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji po konsultacji z przedstawicielami wskazanymi przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.
1.  8
 Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane do składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdań w postaci elektronicznej w formacie pdf.
2. 
Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 3, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego.
3. 
Sprawozdanie z realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, nie później niż do dnia 15 maja.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  9

WZÓR

Sprawozdanie kwartalne

z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego

za okres: ................................ ....................

(kwartał) (rok)

Nazwa nadawcy: .........................................................................................................................

CZĘŚĆ A

Audycje przygotowane przez jednostkę publicznej radiofonii i telewizji, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia

I miesiąc kwartału

Nazwa programuTytuł audycjiNazwa OPPData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia i zakończenia audycji

od - do

(gg:mm:ss)

Łączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

II miesiąc kwartału

Nazwa programuTytuł audycjiNazwa OPPData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia i zakończenia audycji

od - do

(gg:mm:ss)

Łączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

III miesiąc kwartału

Nazwa programuTytuł audycjiNazwa OPPData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia i zakończenia audycji

od - do

(gg:mm:ss)

Łączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

CZĘŚĆ B

Audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczone jednostce publicznej radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia

I miesiąc kwartału

Nazwa programuNazwa OPPData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia audycji

(gg:mm:ss)

Liczba wyemitowanych audycjiŁączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

II miesiąc kwartału

Nazwa programuNazwa OPPData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia audycji

(gg:mm:ss)

Liczba wyemitowanych audycjiŁączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

III miesiąc kwartału

Nazwa programuNazwa OPPData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia audycji

(gg:mm:ss)

Liczba wyemitowanych audycjiŁączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

......................................................................................

(data sporządzenia, podpis i pieczęć nadawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr  2  10

WZÓR

Sprawozdanie z realizacji obowiązku rozpowszechniania audycji informujących o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia

Styczeń, ........ rok
Nazwa programuData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia audycji

(gg:mm:ss)

Liczba

wyemitowanych

audycji

Łączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

Luty, ........ rok

Nazwa programuData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia audycji

(gg:mm:ss)

Liczba

wyemitowanych

audycji

Łączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

Marzec, ...... rok

Nazwa programuData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia audycji

(gg:mm:ss)

Liczba

wyemitowanych

audycji

Łączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

Kwiecień, ....... rok

Nazwa programuData rozpowszechnienia audycjiGodzina rozpoczęcia audycji

(gg:mm:ss)

Liczba wyemitowanych audycjiŁączny czas trwania audycji

(gg:mm:ss)

Razem:

................................................................................

(data sporządzenia, podpis i pieczęć nadawcy)

1 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
4 § 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
5 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
6 § 2 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
7 § 2 ust. 3b dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
8 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
9 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.
10 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.