§ 5. - Tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o... - Dz.U.2014.283 t.j. - OpenLEX

§ 5. - Tryb postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.283 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2017 r.
§  5. 
1.  8
 Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są obowiązane do składania Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji sprawozdań w postaci elektronicznej w formacie pdf.
2. 
Sprawozdanie kwartalne z realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 3, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, nie później niż 14 dni po upływie okresu sprawozdawczego.
3. 
Sprawozdanie z realizacji obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, nie później niż do dnia 15 maja.
8 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 maja 2017 r. (Dz.U.2017.1097) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2017 r.