Tryb postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.233

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, zwanej dalej "oceną".
1.
Podmiotem właściwym do dokonywania oceny jest minister kierujący działem administracji rządowej, któremu jednostka organizacyjna będąca zamawiającym podlega lub jest przez niego nadzorowana, zwany dalej "właściwym ministrem", z zastrzeżeniem § 3.
2.
Właściwy minister dokonuje oceny na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej ministerstwa właściwej do przygotowania materiałów niezbędnych do dokonywania oceny.
1.
Jeżeli kierownikiem zamawiającego jest centralny organ administracji rządowej, który nie podlega ministrowi kierującemu działem administracji rządowej ani nie jest przez takiego ministra nadzorowany, podmiotem właściwym do dokonywania oceny jest ten organ.
2.
Centralny organ administracji rządowej dokonuje oceny na wniosek kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej urzędu obsługującego ten organ właściwej do przygotowania materiałów niezbędnych do dokonywania oceny.
1.
Wniosek o dokonanie oceny zawiera:
1)
nazwę zadania będącego przedmiotem zamówienia lub nazwę przedmiotu zamówienia;
2)
uzasadnienie określające:
a)
wskazanie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego,
b)
przesłankę przyczynowo-skutkową wiążącą przedmiot zamówienia z podstawowym interesem bezpieczeństwa państwa, w tym opis wpływu udzielenia zamówienia na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa,
c)
wyjaśnienie, że podjęte środki nie wpłyną negatywnie na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów, które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.
2.
Uzasadnienie do wniosku sporządza się oddzielnie dla każdego zadania będącego przedmiotem zamówienia lub zamówienia.
Właściwy minister albo centralny organ administracji rządowej, o którym mowa w § 3, dokonuje oceny w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o dokonanie oceny.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529.