§ 3. - Tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.20.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2009 r.
§  3.
1.
Przedsiębiorca dołącza do wniosku dowód lub informację, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub dowód, o którym mowa w art. 109 ust. 2 pkt 1 ustawy.
2.
We wniosku przedsiębiorca może przedstawić opis porozumienia zawierający w szczególności wskazanie:
1)
przedsiębiorców, którzy zawarli porozumienie;
2)
produktów lub usług, których dotyczy porozumienie;
3)
terytorium objętego porozumieniem;
4)
celu porozumienia;
5)
okoliczności zawarcia porozumienia;
6)
roli poszczególnych uczestników w porozumieniu;
7)
imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób pełniących w porozumieniu znaczące funkcje;
8)
czasu trwania porozumienia;
9)
czy wniosek o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej został złożony również do organów ochrony konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej.
3.
Do wniosku przedsiębiorca dołącza także:
1)
oświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa w zakazanym porozumieniu, określające termin zaprzestania;
2)
oświadczenie, że przedsiębiorca składający wniosek nie był inicjatorem zawarcia porozumienia i nie nakłaniał innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu - w przypadkach określonych w art. 109 ust. 1 ustawy.