Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.39.239

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 kwietnia 1921 r.
wydane w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego w przedmiocie trybu postępowania w Komisjach Odwoławczych, utworzonych w myśl ustawy z dn. 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 8 ustawy z dn. 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 4, poz. 17) zarządza się co następuje:
§  1. Od orzeczeń Powiatowych Komitetów Nadawczych w sprawach przejmowania ziemi na własność Państwa i przekazywania jej na rozkolonizowanie między żołnierzy oraz na wykonanie reformy rolnej, służy osobom interesowanym w ciągu trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia prawo odwołania się do Komisji Odwoławczych, utworzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 16 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 27 poz. 157).
§  2. Komisje Odwoławcze rozpatrują orzeczenia Powiatowych Komitetów Nadawczych w granicach wniosków odwoławczych.

Wniesienie odwołania wstrzymuje prawomocność i zawiesza wykonanie zaskarżonego orzeczenia w granicach wniosku odwoławczego, aż do załatwienia odwołania.

§  3. Komisje Odwoławcze rozpatrują odwołania bądź na posiedzeniach publicznych z udziałem osób, wnoszących odwołanie względnie ich pełnomocników oraz w razie potrzeby świadków i biegłych, bądź na posiedzeniach niejawnych.

Na posiedzeniach niejawnych rozpatrywane być mają również sprawy wynikające z nadzoru Komisji Odwoławczych nad Powiatowemi Komitetami Nadawczemi w myśl § 16 p. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 16 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 27 poz. 157).

Posiedzenia publiczne Komisji Odwoławczych odbywają się w miarę potrzeby, posiedzenia niejawne conajmniej dwa razy w tygodniu.

§  4. Do prawomocności uchwał Komisji Odwoławczej wymagana jest obecność na posiedzeniu przewodniczącego lub jego zastępcy, oraz conajmniej dwóch członków Komisji. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W razie równości głosów przeważa to zdanie, do którego przyłączył się przewodniczący, który głosuje ostatni.
§  5. Obrady Komisji mają być protokułowane, przyczem osobno sporządzane być mają protokuły posiedzeń publicznych, zaś osobno protokuły posiedzeń niejawnych i narad.

Protokuły publicznych posiedzeń Komisji Odwoławczych mogą być w razie potrzeby, uznanej przez przewodniczącego Komisji, przeglądane przez osoby interesowane, względnie ich pełnomocników.'

§  6. Zaskarżone orzeczenia Powiatowych Komitetów Nadawczych będą przez Komisje Odwoławcze uchylone, lub zmienione jeśli sprzeciwiają się postanowieniom ustawy z dn. 17 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 4 poz. 17) j rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dn. 16 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 27 z r. 1921 poz. 157).
§  7. Komisje Odwoławcze mogą:
a) uznać odwołanie za nieuzasadnione i zatwierdzić zaskarżone orzeczenie w całości;
b) uznać odwołanie za uzasadnione i uchylić zaskarżone orzeczenie;
c) uznać odwołanie za częściowo uzasadnione, uchylić część zaskarżonego orzeczenia, zaś resztę, orzeczenia zatwierdzić;
d) zaskarżone orzeczenie, w granicach wniosku odwoławczego, w całości Inb w części zmienić, jeśli przedstawione dowody wystarczają do dostatecznego wyjaśnienia sprawy i nie zachodzi konieczność przeprowadzenia przez Powiatowy Komitet Nadawczy dodatkowego postępowania dowodowego.
§  8. Pismo odwoławcze, które wniesione być ma do tego Powiatowego Komitetu Nadawczego, który wydał orzeczenie, zawierać ma:
a) oznaczenie Komisji Odwoławczej, następnie imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (dokładny adres) osoby wnoszącej odwołanie względnie jej pełnomocnika;
b) treść orzeczenia powiatowego Komitetu nadawczego, od którego wniesiono odwołanie;
c) wyraźne oświadczenie, w jakich punktach orzeczenie Powiatowego Komitetu Nadawczego zostaje zaskarżone, treściwe określenie motywów odwołania oraz wniosek o uchylenie lub o zmianę orzeczenia i - jaka mianowicie zmiana ma nastąpić;
d) przedstawienie faktów i środków dowodowych, mogących stwierdzić prawdziwość motywów odwołania;
e) oznaczenie załączników i ich ilość;
f) podpis osoby, wnoszącej odwołanie względnie jej pełnomocnika.
§  9. Po otrzymaniu akt sprawy oraz pisma odwoławczego, przewodniczący Komisji Odwoławczej, po zapoznaniu się z ich treścią, wyznacza z grona członków Komisji referenta dla danej sprawy, o ile możności posiadającego wykształcenie prawnicze.
§  10. Referent, przeprowadziwszy badanie akt sprawy, przedstawi odwołanie na najbliższem posiedzeniu niejawnem Komisji Odwoławczej w wypadkach, gdy:
a) Komisja Odwoławcza jest niewłaściwa do powzięcia decyzji, w danej sprawie;
b) odwołanie nie zostało wniesione w przepisanym terminie;
c) referent sprawy jest zdania, iż, według stanu akt, postępowanie przeprowadzone przez Powiatowy Komitet Nadawczy nacechowane jest takiemi brakami, które sprowadzają nieważność samego orzeczenia.
§  11. Komisja Odwoławcza orzeknie na posiedzeniu niejawnem czy bez przeprowadzenia posiedzenia publicznego wniesione odwołanie należy odrzucić z przyczyn wymienionych w § 10 p. a i b, czy też zaskarżone orzeczenie z przyczyn wymienionych w § 10 p. c uchylić.
§  12. Jeśli nie zachodzą powody do przedstawienia odwołania na posiedzeniu niejawnem Komisji Odwoławczej, lub jeśli Komisja Odwoławcza na posiedzeniu niejawnem orzeknie, że nie zachodzą przyczyny odrzucenia odwołania bądź uchylenia orzeczenia (§ 10), wówczas przewodniczący wyznaczy termin posiedzenia publicznego.

O terminie posiedzenia publicznego zawiadomione być mają osoby, wnoszące odwołanie względnie ich pełnomocnicy.

Termin wyznaczony ma być w ten sposób, aby zawiadomienia mogły być doręczone osobom, wnoszącym odwołanie, świadkom i biegłym conajmniej na osiem dni przed terminem posiedzenia publicznego.

Nieobecność na posiedzeniu publicznem osób, wnoszących odwołanie względnie ich pełnomocników, mimo ich należytego zawiadomienia, nie wstrzymuje wydania orzeczenia.

§  13. Zawiadomienia o posiedzeniu publicznem Komisji Odwoławczej, skierowane do osób, wnoszących odwołanie, względnie ich pełnomocników, świadków i biegłych mają być sporządzane w dwóch egzemplarzach i winny zawierać: imię i nazwisko osoby zawiadamianej, jej adres, miejsce i termin posiedzenia, oznaczenie sprawy i skutku niestawiennictwa (§ 12 ust. 4).

Zawiadomienia doręczone być mają przez władze gminne, które jeden egzemplarz doręczą osobie zawiadamianej, drugi zwrócą Komisji Odwoławczej wraz z dokonanem na nim potwierdzeniem odbioru. W razie niemożności doręczenia zawiadomienia władze gminne zwrócą obydwa egzemplarze z odpowiednią adnotacją. W obydwu wypadkach uważa się zawiadomienie za należycie dokonane.

§  14. Po wywołaniu sprawy i sprawdzeniu przez przewodniczącego obecności osób zawiadomionych względnie przyczyn ich nieobecności, referent sprawy przedstawi na podstawie akt stan sprawy i wnioski odwoławcze, nie objawiając przytem swego zdania.

Następnie Komisja Odwoławcza wysłucha wywodów osób, wnoszących odwołanie względnie ich pełnomocników, przesłucha świadków i biegłych oraz zbada przedstawione dowody piśmienne.

§  15. Po ukończeniu postępowania dowodowego Komisja odbędzie naradę niejawną, na której po wysłuchaniu zdania referenta sprawy i w razie gdy sprawa jest dojrzała do rozstrzygnięcia, poweźmie orzeczenie.
§  16. Orzeczenie Komisji Odwoławczej może być bądź niezwłocznie po naradzie ogłoszone stronom ustnie, bądź, Komisja zastrzeże sobie ogłoszenie orzeczenia na piśmie, nie później jednak jak w ciągu dni ośmiu.

Orzeczenia Komisji mają być doręczone na piśmie osobom, wnoszącym odwołanie względnie ich pełnomocnikom.

§  17. Orzeczenie Komisji Odwoławczej zawierać ma:
a) wymienienie Komisji i nazwiska jej członków, którzy brali udział w wydaniu orzeczenia;
b) dzień, miesiąc i rok w którym je wydano;
c) wymienienie sprawy oraz osób, wnoszących odwołanie;
d) istotną treść decyzji;
e) motywy rozstrzygnięcia.

Orzeczenia Komisji podpisane być mają przez przewodniczącego.

§  18. Akta sprawy wraz z orzeczeniem Komisji Odwoławczej mają być niezwłocznie zwrócone do właściwego Powiatowego Komitetu Nadawczego, z odpowiedniem poleceniem, wynikającem z powziętego orzeczenia.
§  19. Należytości biegłych i djety dla świadków pokrywane być mają przez osoby, wnoszące odwołanie, na których wniosek tych świadków i biegłych powołano, według norm przyjętych w sądownictwie dla postępowania w Sądach Okręgowych.