Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1505

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie trybu postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 771) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb postępowania w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowych domach maklerskich, a także nadzoru nad przepływem i wykorzystaniem tych informacji.
§  2.  Towarowy dom maklerski, w ramach stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zapewnia, aby:
1) pomieszczenia, w których jest prowadzona działalność związana z przetwarzaniem informacji stanowiących tajemnicę zawodową, były zabezpieczone przed niekontrolowanym dostępem osób nieuprawnionych w sposób adekwatny do stopnia istotności ryzyka utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową;
2) dostęp osób do informacji stanowiących tajemnicę zawodową był adekwatny do realizowanych przez te osoby zadań oraz był na bieżąco dokumentowany i monitorowany;
3) osoby posiadające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową były przeszkolone w zakresie zasad ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową, wynikających z przepisów prawa oraz z opracowanych i stosowanych przez towarowy dom maklerski regulacji wewnętrznych;
4) dokumenty w postaci papierowej lub elektronicznej, zawierające informacje stanowiące tajemnicę zawodową, były zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych w sposób adekwatny do istotności ryzyka utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową.
§  3.  Osoby posiadające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową w towarowym domu maklerskim zobowiązują się, na piśmie, do przestrzegania przepisów prawa oraz opracowanych i stosowanych przez towarowy dom maklerski regulacji wewnętrznych.
§  4. 
1.  Towarowy dom maklerski opracowuje, wdraża i stosuje rozwiązania mające na celu zarządzanie ryzykiem utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową.
2.  Towarowy dom maklerski identyfikuje wszelkie nieprawidłowości związane ze stosowaniem w towarowym domu maklerskim przepisów prawa oraz opracowanych przez towarowy dom maklerski regulacji wewnętrznych oraz opracowuje zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
3.  Rozwiązania, o których mowa w ust. 1 i 2, służą identyfikacji, pomiarom oraz monitorowaniu ryzyka utraty poufności, dostępności oraz integralności informacji stanowiących tajemnicę zawodową, występującego w działalności towarowego domu maklerskiego.
4.  Towarowy dom maklerski, opracowując regulamin ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową, określa rozwiązania mające na celu:
1) uniemożliwianie osobom nieuprawnionym dostępu do informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz
2) zapobieganie wykorzystywaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową, przez osoby mające do nich dostęp, w celach innych niż wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowanych funkcji lub zatrudnienia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).