Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1993

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2002 r.
§  5. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym przedmiotem ubezpieczenia jest więcej niż jeden pojazd samochodowy, organ rentowy ustala i wypłaca refundację w kwocie pomniejszonej o kwotę wypłaconej refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych za pokrywający się okres ubezpieczenia.