Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1993

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2002 r.
§  4.
1. W przypadku gdy inwalida wojenny powiadomi o otrzymaniu od ubezpieczyciela zwrotu składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, organ rentowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia wydaje decyzję w sprawie zwrotu refundacji.
2. Wysokość kwoty zwrotu refundacji jest ustalana przez organ rentowy za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub dobrowolnego ubezpieczenia casco pojazdów samochodowych, za który została opłacona składka.
3. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na okres 12 miesięcy wysokość miesięcznej kwoty refundacji podlegającej zwrotowi stanowi 1/12 kwoty należnej za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia.
4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ rentowy określa kwotę zwrotu refundacji i sposób jej dokonania. Decyzję doręcza się za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.
5. Zwrotu kwoty refundacji należy dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.