Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1993

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2002 r.
§  2.
1. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty refundacji wszczyna się na wniosek inwalidy wojennego, złożony w organie rentowym wypłacającym rentę, a w przypadku gdy prawo do renty uległo zawieszeniu - w organie rentowym, który ustalił prawo do renty, zwanym dalej "organem rentownym", i po okazaniu oryginału umowy ubezpieczenia i dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) adres zamieszkania;
3) numer ewidencyjny PESEL;
4) wskazanie adresu lub konta bankowego, na które ma być doręczona lub dokonana wpłata refundacji;
5) oznaczenie dokumentu poświadczającego własność pojazdu samochodowego;
6) oświadczenie o:
a) niekorzystaniu z refundacji lub ulg w zakresie składek na ubezpieczenie pojazdów samochodowych na podstawie innych przepisów,
b) niewykorzystywaniu pojazdu samochodowego do zarobkowego przewozu,
c) zobowiązaniu się do powiadomienia na piśmie organu rentowego w terminie 14 dni o dokonaniu przez ubezpieczyciela zwrotu składki, wraz ze wskazaniem jej wysokości i okresu, za jaki dokonano zwrotu składki.
3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, potwierdza się okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.