Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1993

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2002 r.
§  1. Rozporządzenie określa:
1) tryb postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I i II grupy inwalidów, zwanemu dalej "inwalidą wojennym", refundacji w wysokości 50% opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, zwanej dalej "refundacją";
2) sposób postępowania w przypadku uzyskania przez inwalidę wojennego zwrotu składki od ubezpieczyciela;
3) sposób postępowania w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym przedmiotem ubezpieczenia jest więcej niż jeden pojazd samochodowy.