§ 10. - Tryb postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok szkolny 1951/52.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.246

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.
§  10.
1.
Spośród kandydatów, którzy złożą egzamin - przy zbliżonych wynikach - pierwszeństwo przyjęcia mają:
1)
dzieci Budowniczych Polski Ludowej, dzieci odznaczonych Sztandarem Pracy, sieroty po wybitnych bojownikach o Niepodległość, Demokrację i Socjalizm, dzieci przodowników pracy, racjonalizatorów, dzieci inteligencji z awansu społecznego, dzieci robotników zatrudnionych w produkcji przemysłowej i rolnej, w budownictwie i transporcie, dzieci członków spółdzielni produkcyjnych, dzieci inteligencji technicznej, twórczej, nauczycieli, osoby wymienione w art. 2 ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób, pozostałych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 43, poz. 395) oraz osoby wymienione w art. 2 dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 28, poz. 121 i z 1949 r. Nr 55, poz. 435);
2)
dzieci pracowników fizycznych, chłopów mało- i średniorolnych, dzieci pracowników umysłowych nie wymienionych w pkt 1 oraz dzieci rzemieślników - członków spółdzielni pracy.
2.
Pozostali kandydaci będą przyjęci w miarę wolnych miejsc i zależnie od wyniku egzaminu.
3.
Przy kwalifikowaniu kandydatów należy wziąć pod uwagę aktywność społeczną kandydata.