Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.3.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1963 r.
w sprawie trybu postępowania Państwowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "kontroli" lub o "czynnościach kontrolnych", rozumie się przez to wykonywanie przez Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, zwany dalej "Inspektoratem", państwowego nadzoru i kontroli w dziedzinie użytkowania paliw i energii oraz eksploatacji urządzeń energetycznych, a także wykonywanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów i zasad w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej.
§  2.
1. Czynności kontroli wykonują:
1) 2 Główny Inspektor Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, zastępca Głównego Inspektora, dyrektorzy zespołów i okręgowych inspektoratów oraz wojewódzcy inspektorzy,
2) pracownicy Inspektoratu, imiennie upoważnieni do tych czynności przez Głównego Inspektora lub zastępcę Głównego Inspektora, zwani dalej "inspektorami".
2. Upoważnienie pisemne wraz z legitymacją służbową uprawnia inspektora do wstępu - bez uzyskania przepustki - na teren i do obiektów jednostki kontrolowanej, do żądania od tej jednostki informacji oraz przedstawienia dokumentów, jak również przeprowadzenia prób, pomiarów i innych czynności, potrzebnych do ustalenia danych, dotyczących gospodarki paliwowo-energetycznej w kontrolowanej jednostce. Uprawnienia powyższe przysługują inspektorowi przy zachowaniu przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej.
§  3.
1. Inspektor wykonuje czynności kontroli w obecności kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego wyznaczonej, a także - w razie potrzeby - w obecności osoby odpowiedzialnej za dany dział gospodarki paliwowo-energetycznej w tej jednostce.
2. Przy wykonywaniu czynności kontroli mogą brać udział biegli.
§  4.
1. Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest zapewnić - w miarę możliwości - środki i warunki niezbędne do sprawnego wykonania przez inspektora czynności kontrolnych.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej, jak również wszyscy pracownicy tej jednostki odpowiedzialni za prawidłową gospodarkę paliwowo-energetyczną obowiązani są udzielać inspektorowi żądanych informacji oraz zadośćuczynić żądaniom inspektora w zakresie określonym w § 2 ust. 2 oraz ułatwić dostęp do urządzeń energetycznych.
§  5.
1. Z przeprowadzonej kontroli inspektor sporządza protokół, zwany dalej "protokołem".
2. Protokół powinien zawierać:
1) nazwę (imię i nazwisko) jednostki kontrolowanej, jej adres oraz nazwę i adres jednostki nadrzędnej,
2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe inspektora oraz numer i datę upoważnienia,
3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
5) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej oraz - w miarę potrzeby - imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za dany dział gospodarki paliwowo-energetycznej, z podaniem okresu jego pracy na zajmowanym stanowisku,
6) ustalenia faktyczne stwierdzone w czasie kontroli, a w szczególności stwierdzone uchybienia z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej,
7) pouczenie o prawie zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do protokołu,
8) wyszczególnienie dołączonych do protokołu załączników,
9) wzmiankę, w ilu egzemplarzach sporządzono protokół,
10) miejsce i datę sporządzenia protokołu,
11) podpisy inspektora, kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby przez niego wyznaczonej.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej, inspektor powinien zamieścić o tym wzmiankę w protokole, podając przyczynę odmowy podpisania.
4. Jeden egzemplarz protokołu inspektor pozostawia kierownikowi kontrolowanej jednostki, za pokwitowaniem odbioru.
§  6. Wyjaśnienia do protokołu mogą składać kierownik jednostki kontrolowanej oraz osoby odpowiedzialne w tej jednostce za gospodarkę paliwowo-energetyczną. Wyjaśnienia mogą być złożone bezpośrednio do protokołu bądź wniesione na piśmie w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu (§ 5 ust. 4).
§  7.
1. W razie zgłoszenia przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę odpowiedzialną za gospodarkę paliwowo-energetyczną w tej jednostce zastrzeżeń do ustaleń faktycznych zawartych w protokole Inspektorat przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
2. Protokół oraz wyniki postępowania wyjaśniającego stanowią podstawę do wydania zaleceń bądź postanowienia o wszczęciu postępowania stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
§  8.
1. Zalecenia doręcza się zainteresowanej jednostce oraz jej jednostce nadrzędnej.
2. O wykonaniu zaleceń jednostka zobowiązana jest zawiadomić Inspektorat.
§  9. W razie stwierdzenia podczas wykonywania kontroli rażącego uchybienia w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej, inspektor występuje do kierownika kontrolowanej jednostki z wnioskiem o wydanie natychmiastowych zarządzeń mających na celu usunięcie uchybień, zawiadamiając jednocześnie o treści tego wniosku Inspektorat.
§  10. 3 Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Gospodarki Materiałowej.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1978 r. (Dz.U.78.17.76) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 1978 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1978 r. (Dz.U.78.17.76) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 1978 r.
3 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 lipca 1978 r. (Dz.U.78.17.76) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 1978 r.