Rozdział 7 - Postanowienia końcowe. - Tryb postępowania i tok instancyj władz wojskowych, odnośnie wydawania zarządzeń uskutecznienia potrąceń z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonariuszów państwowych w administracji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.64.588

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1936 r.

Rozdział  VII. 29

Postanowienia końcowe.

§  44.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem tym tracą moc wszelkie przepisy dotyczące spraw unormowanych niniejszem rozporządzeniem.

29 Rozdział VII zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 26 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1936 r. (Dz.U.36.38.289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1936 r.