Rozdział 1 - Właściwość wojskowych władz administracyjnych. - Tryb postępowania i tok instancyj władz wojskowych, odnośnie wydawania zarządzeń uskutecznienia potrąceń z uposażenia osób wojskowych oraz funkcjonariuszów państwowych w administracji wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.64.588

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1936 r.

Rozdział  I.

Właściwość wojskowych władz administracyjnych.

§  1. 3
Postępowanie w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia przeprowadzają władze wojskowe:
a)
w wypadkach powstania szkody lub straty w majątku Skarbu Państwa, znajdujący m się pod zarządem władz wojskowych, lub też w majątku osób trzecich, znajdującym się w przechowaniu lub pod zarządem wojskowym,
b)
w wypadkach powstania w powyższym majątku nadwyżek w gotówce, walorach lub materjałach.

Przez władze wojskowe i zarząd wojskowy rozumie się zarówno władze i zarząd wojska i marynarki wojennej, jak władze i zarząd Korpusu Ochrony Pogranicza

§  2. 4
Wojskową władzą administracyjną I instancji, właściwą do wydawania zarządzeń, wymienionych w rozdziale III i V rozporządzenia, jest:
1)
dowódca (komendant, kierownik) jednostki administracyjnej, w której powstała szkoda lub strata, albo też dowódca (komendant, kierownik, zarządca) o równorzędnych uprawnieniach - w przypadkach, gdy roszczenie Skarbu Państwa nie przekracza sumy 250 zł;
2)
dowódca okręgu korpusu albo dowódca (komendant, kierownik) o równorzędnych uprawnieniach, w których zakresie administracji powstała szkoda lub strata, - w przypadkach, gdy:
a)
roszczenie Skarbu Państwa przekracza sumę 250 zł;
b)
szkodę lub stratę spowodował dowódca (komendant, kierownik), wskazany w pkt. 1;
c)
szkoda lub strata powstała w związku z obrotem materjałowym pomiędzy dwiema jednostkami administracyjnemi, podporządkowanemi służbowo temu samemu dowódcy okręgu korpusu lub dowódcy (komendantowi, kierownikowi) o równorzędnych uprawnieniach; jeżeli szkoda lub strata powstała w związku z obrotem materjałowym pomiędzy dwiema jednostkami administracyjnemi, podporządkowanemi służbowo różnym dowódcom okręgu korpusu lub dowódcom (komendantom, kierownikom) o równorzędnych uprawnieniach, władzą właściwą do wydania zarządzenia administracyjnego jest ten dowódca okręgu korpusu, któremu podlega dowódca (komendant, kierownik) jednostki administracyjnej, odbierającej materjał.

Jeżeli szkodę lub stratę spowodował dowódca okręgu korpusu lub dowódca (komendant, kierownik) o równorzędnych uprawnieniach, właściwy do wydawania zarządzenia administracyjnego, albo gdy szkoda lub strata, przekraczająca sumę 250 zł, powstała w formacjach (urzędach, zakładach, instytucjach), podległych bezpośrednio Ministrowi Spraw Wojskowych, - wyznacza Minister Spraw Wojskowych dowódcę (komendanta, kierownika) jako władzę właściwą do wydania zarządzenia administracyjnego

§  2a. 5
Wojskową władzą administracyjną I instancji w korpusie ochrony pogranicza, właściwą do wydawania zarządzeń, wymienionych w rozdziale III i V rozporządzenia, jest:
1)
dowódca baonu korpusu ochrony pogranicza, w którym powstała szkoda lub strata albo też dowódca (komendant, kierownik) o równorzędnych uprawnieniach, - w przypadkach gdy roszczenie Skarbu Państwa nic przekracza sumy 250 zł;
2)
dowódca brygady korpusu ochrony pogranicza albo dowódca (komendant, kierownik, szef) o równorzędnych uprawnieniach, w których zakresie administracji powstała szkoda lub strata, - w przypadkach, gdy:
a)
roszczenie Skarbu Państwa przekracza sumę 250 zł,
b)
szkodę lub stratę spowodował dowódca wskazany w pkt. 1,
c)
szkoda lub strata powstała w związku z obrotem materjałowym pomiędzy dwiema formacjami, wskazanemi w pkt. 1, podporządkowanemi służbowo temu samemu dowódcy brygady lub temu samemu dowódcy (komendantowi, kierownikowi, szefowi) o równorzędnych uprawnieniach.

Jeżeli szkodę lub stratę spowodował dowódca brygady Korpusu Ochrony Pogranicza lub dowódca (komendant, kierownik, szef) o równorzędnych uprawnieniach, właściwy do wydania zarządzenia administracyjnego, lub gdy szkoda lub strata powstała w związku z obrotem materjałowym pomiędzy dwiema formacjami, podporządkowanemi różnym dowódcom brygad lub komendantom (kierownikom, szefom) o równorzędnych uprawnieniach, albo tej gdy szkoda lub strata powstała w formacjach, podległych bezpośrednio dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza, - dowódca ten wyznacza każdorazowo dowódcę (kierownika, komendanta, szefa), jako władzę właściwą do wydania zarządzenia administracyjnego.

§  2b. 6
Wojskową władzą administracyjną I instancji w marynarce wojennej, właściwą do wydawania zarządzeń, wymienionych w rozdziale III i V rozporządzenia, jest:
1)
szef Kierownictwa Marynarki Wojennej w przypadku, wskazanym w § 5 ust. 3,
2)
dowódca (komendant, kierownik) jednostki administracyjnej marynarki wojennej, w której powstała szkoda lub strata, albo też dowódca (komendant, kierownik, zarządca) o równorzędnych uprawnieniach - w przypadkach gdy roszczenie Skarbu Państwa nie przekracza sumy 250 zł,
3)
dowódca Flotylli Rzecznej bez względu na wysokość roszczenia Skarbu Państwa - w przypadku, gdy szkoda lub strata powstała we Flotylli Rzecznej,
4)
dowódca Floty, w którego zakresie administracji powstała szkoda lub strata, w przypadkach, gdy:
a)
roszczenie Skarbu Państwa przekracza sumę 250 zł,.
b)
szkodę lub stratę spowodował dowódca (komendant, kierownik), wskazany w pkt. 2,
c)
szkoda lub strata powstała w związku z obrotem materjałowym pomiędzy jednostkami administracyjnemi podporządkowanemi służbowo dowódcy Floty; jeżeli szkoda lub strata powstała w związku z obrotem materjałowym pomiędzy jednostką administracyjną, podległą służbowo dowódcy Floty, a jednostką administracyjną, podległą dowódcy okręgu korpusu lub Flotylli Rzecznej, - właściwą władzą do wydania zarządzenia administracyjnego jest dowódca okręgu korpusu, dowódca Floty lub dowódca Flotylli Rzecznej, któremu podlega formacja, odbierająca materjał.

Jeżeli szkodę lub stratę spowodował dowódca Floty, dowódca Flotylli Rzecznej lub gdy szkoda lub strata, przekraczająca 250 zł, powstała w formacjach (urzędach, zakładach, instytucjach), podległych bezpośrednio szefowi Kierownictwa Marynarki Wojennej, - wyznacza szef Kierownictwa Marynarki Wojennej dowódcę (komendanta, kierownika) jako władzę właściwą do wydania zarządzenia administracyjnego".

§  2c. 7
W razie konieczności wydania zarządzenia w stosunku do przełożonego lub starszego w stopniu służbowym, posiadającego wyższe uprawnienia dyscyplinarne od dowódcy (komendanta, kierownika), właściwego do wydania zarządzenia administracyjnego, wojskowa władza administracyjna I instancji skierowuje sprawę do wyższej instancji administracyjnej, która zarządza przeniesienie powyższej sprawy z kompetencji tego dowódcy (komendanta, kierownika) do kompetencji innego dowódcy (komendanta, kierownika), jako władzy właściwej do wydania zarządzenia administracyjnego, lub też sama wydaje zarządzenie administracyjne jako władza administracyjna I instancji.
§  3. 8
Wojskową władzą administracyjną II instancji właściwą do wydawania decyzyj, wymienionych w rozdz. IV i V rozporządzenia, jest:
1)
dowódca okręgu korpusu, względnie dowódcy (komendanci, kierownicy) o równorzędnych uprawnieniach, gdy środek prawny jest skierowany przeciwko zarządzenia dowódcy (komendanta, kierownika), wskazanemu w punkcie 1 § 2 rozporządzenia;
2) 9
Minister Spraw Wojskowych, gdy środek prawny jest skierowany przeciwko zarządzeniu wydanemu przez dowódcę (komendanta, kierownika) wymienionego w punkcie 2 § 2 rozporządzenia lub przez dowódcę (komendanta, kierownika), wyznaczonego przez Ministra Spraw Wojskowych w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia.
§  3a. 10
Wojskową władzą administracyjną II instancji w Korpusie Ochrony Pogranicza, właściwą do wydawania decyzyj, wymienionych w rozdziale IV i V rozporządzenia jest dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza w wypadkach gdy środek prawny jest skierowany przeciwko zarządzeniu właściwej wojskowej władzy administracyjnej I instancji, wskazanej w § 2-a rozporządzenia.

Jeżeli szkodę lub stratę spowodował dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, wyznacza Minister Spraw Wojskowych, w drodze osobnego rozkazu, wojskową władzę administracyjną I instancji, jako właściwą do wydania zarządzenia. Wojskową władzą administracyjną II instancji jest dla tego wypadku Minister Spraw Wojskowych.

§  3b. 11
Wojskową władzą administracyjną II instancji w marynarce wojennej, właściwą do wydawania decyzyj, wymienionych w rozdziale IV i V rozporządzenia, jest:
a)
dowódca Floty, gdy środek prawny jest skierowany przeciw zarządzeniu podległej mu właściwej wojskowej władzy administracyjnej I instancji, wskazanej w § 2-b pkt. 2 rozporządzenia,
b)
szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, gdy środek prawny jest skierowany przeciw zarządzeniu, wydanemu przez dowódcę, wymienionego w § 2-b pkt. 3 i 4 lub dowódcę (komendanta, kierownika), wyznaczonego przez szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej w myśl § 2-b ust. 2 rozporządzenia, albo dowódcę formacji, podległej bezpośrednio szefowi Kierownictwa Marynarki Wojennej,
c)
Minister Spraw Wojskowych, gdy środek prawny jest skierowany przeciwko zarządzeniu szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.
§  4.
Wojskowa władza administracyjna przestrzega z urzędu swej właściwości.

O ile wojskowa władza administracyjna uznaje się za niewłaściwą, przekazuje sprawę władzy właściwej.

3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt I rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1930 r. (Dz.U.30.67.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 1930 r.
4 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 października 1929 r. (Dz.U.29.73.555) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 1929 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1936 r. (Dz.U.36.38.289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1936 r.

5 § 2a:

- dodany przez § 1 pkt II rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1930 r. (Dz.U.30.67.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 1930 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1936 r. (Dz.U.36.38.289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1936 r.

6 § 2b dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1936 r. (Dz.U.36.38.289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1936 r.
7 § 2c dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1936 r. (Dz.U.36.38.289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1936 r.
8 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 października 1929 r. (Dz.U.29.73.555) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 października 1929 r.
9 § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1936 r. (Dz.U.36.38.289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1936 r.
10 § 3a dodany przez § 1 pkt III rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1930 r. (Dz.U.30.67.532) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 1930 r.
11 § 3b dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 1936 r. (Dz.U.36.38.289) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 maja 1936 r.