Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1689 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb postępowania i szczegółowe zasady prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców, zwanych dalej "rejestrami".
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
2) organie prowadzącym rejestry - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  3.  Rejestry są prowadzone w systemie informatycznym w oparciu o komputerową bazę danych.
§  4.  Wpisu do rejestrów dokonuje się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu dokumentu będącego podstawą do dokonania wpisu lub od dnia zakończenia czynności wyjaśniających.
§  5.  Wpisu do rejestrów dokonuje się na podstawie:
1) wypisu aktu notarialnego oraz kopii umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia i wypisu protokołu dziedziczenia oraz odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli stwierdzono w nich dziedziczenie przez cudzoziemca, zaś w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz odpisu prawomocnego orzeczenia, na którego podstawie cudzoziemiec nabył nieruchomość położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, w tym odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego;
4) kopii dokumentów złożonych do akt rejestrowych, z których wynika, że cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności kopii umów, orzeczeń sądowych, aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołami dziedziczenia, list wspólników, a w przypadku gdy nabycie lub objęcie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców - także na podstawie odpisu wydanego w tym przedmiocie postanowienia;
5) odpisu ostatecznej decyzji administracyjnej, jeżeli na jej mocy doszło do nabycia nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6. 
1.  Rejestry zawierają następujące dane:
1) liczbę porządkową rejestru;
2) datę wpływu do organu prowadzącego rejestr dokumentów, o których mowa w § 5;
3) oznaczenie katalogu danych:
a) notariusza, repertorium oraz daty sporządzenia aktu notarialnego, aktu poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego lub notarialnego poświadczenia podpisów,
b) sądu, sygnatury akt, daty wydania orzeczenia sądowego,
c) sądu rejestrowego, sygnatury akt, daty dokumentu złożonego do akt rejestrowych,
d) sądu rejestrowego, sygnatury sprawy, daty dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców,
e) organu administracji publicznej, sygnatury akt, daty wydania decyzji;
4) dane osobowe nabywcy:
a) w przypadku osoby fizycznej - imiona i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej - nazwę lub firmę, oznaczenie kraju, siedziby i adresu oraz pochodzenie większościowego kapitału;
5) dane osobowe zbywcy:
a) w przypadku osoby fizycznej - imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
b) w przypadku osoby prawnej - nazwę lub firmę oraz oznaczenie siedziby i adresu;
6) określenie procentowej wielkości nabywanych lub obejmowanych udziałów albo akcji w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości;
7) oznaczenie nieruchomości - status prawny (własność lub użytkowanie wieczyste), miejsce położenia, powierzchnię i rodzaj, oznaczenie w katastrze nieruchomości oraz oznaczenie księgi wieczystej;
8) uwagi organu prowadzącego rejestr dotyczące ewentualnego stwierdzenia nabycia nieruchomości niezgodnie z prawem i podjęcia czynności procesowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy;
9) numer i datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 oraz art. 3e ust. 1-2 ustawy;
10) datę dokonania wpisu.
2.  W przypadku gdy dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu do rejestrów nie zawierają danych, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestry zwraca się o ich przekazanie do podmiotów, w posiadaniu których dane te mogą się znajdować.
§  7.  Dla każdego wpisu w rejestrach prowadzi się akta rejestrowe, które obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestrów.
§  8.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych informuje Ministra Obrony Narodowej o każdym przypadku nabycia lub objęcia przez cudzoziemca nieruchomości, udziałów lub akcji bez zezwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1-2a ustawy.
§  9.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz. U. poz. 112).
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.