Tryb orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.37.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 15 lipca 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie trybu orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R. (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 318) zarządza się, co następuje:
Przy orzekaniu o przejściu na własność Państwa mienia osób przesiedlonych do Z.S.R.R. mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 341) z jego późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o ile rozporządzenie niniejsze nie stanowi inaczej.
Orzeczenie o przejściu mienia na własność Państwa może obejmować mienie jednej lub więcej osób przesiedlonych do Z.S.R.R.
1.
Orzeczenie o przejściu mienia na własność Państwa powinno zawierać:
a)
imię i nazwisko osoby przesiedlonej,
b)
określenie rodzaju mienia wraz z jego przynależnościami oraz miejsce jego położenia, a przy nieruchomościach, które mają urządzone księgi wieczyste, oraz przy wierzytelnościach i innych prawach majątkowych, wpisanych do księgi wieczystej - również określenie tego mienia według księgi wieczystej; przy wierzytelnościach i innych prawach majątkowych nie wpisanych do księgi wieczystej należy podać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej,
c)
datę przejścia mienia na własność Państwa; za datę tę przyjmuje się chwilę faktycznego opuszczenia granic Państwa Polskiego, a jeżeli chwila ta nie jest znana - datę sporządzenia opisu mienia przez władze przesiedleńcze; gdyby również opisu mienia nie sporządzono, za datę przesiedlenia przyjmuje się pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym według oświadczenia władz lub organów przesiedleńczych została ukończona akcja przesiedleńcza w gminie położenia mienia.
2.
Jeżeli osoba przesiedlona będąc właścicielem nieruchomości, która ma urządzoną księgę wieczystą, nie została w tej księdze ujawniona, w orzeczeniu należy również wymienić imię i nazwisko osoby, wpisanej do księgi wieczystej jako właściciel.
Władza, która wydała orzeczenie o przejściu mienia na własność Państwa, ogłasza je w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz wywiesza równocześnie w swoim lokalu urzędowym i w lokalu zarządu gminy, w której mienie jest położone.
Za datę doręczenia orzeczenia uważa się dzień trzydziesty, następujący po dniu wydania wojewódzkiego dziennika urzędowego, w którym nastąpiło ogłoszenie orzeczenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.