Tryb oceny i sposób dopuszczania rozwiązań informatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2098

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie trybu oceny i sposobu dopuszczania rozwiązań informatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne

Na podstawie art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb oceny i sposób dopuszczania rozwiązań informatycznych niebędących systemami teleinformatycznymi do przetwarzania informacji niejawnych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
dopuszczeniu rozwiązania informatycznego - należy przez to rozumieć formalne potwierdzenie realizacji wymogów określonych w rozporządzeniu w odniesieniu do rozwiązania informatycznego;
2)
dostępności - należy przez to rozumieć właściwość zasobu określającą możliwość jego wykorzystania na żądanie, w założonym czasie, przez uprawniony podmiot;
3)
gestorze rozwiązania informatycznego - należy przez to rozumieć jednostkę lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację czynności związanych z oceną rozwiązania informatycznego planowanego do przetwarzania informacji niejawnych;
4)
głównym użytkowniku - należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest eksploatowane rozwiązanie informatyczne podlegające dopuszczeniu;
5)
incydencie - należy przez to rozumieć incydent w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863);
6)
integralności - należy przez to rozumieć właściwość zasobu określającą, że nie został on zmodyfikowany w sposób nieuprawniony;
7)
komponencie rozwiązania informatycznego - należy przez to rozumieć część rozwiązania informatycznego realizującą daną funkcjonalność w jego obrębie;
8)
podatności - należy przez to rozumieć słabość zasobu lub zabezpieczenia, która może zostać wykorzystana przez zagrożenie;
9)
poufności - należy przez to rozumieć właściwość określającą, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieuprawnionym do tego podmiotom;
10)
przekazywaniu informacji - należy przez to rozumieć zarówno przekazywanie informacji na informatycznych nośnikach danych, na których zostały utrwalone, jak i w formie teletransmisji;
11)
rozwiązaniu informatycznym - należy przez to rozumieć rozwiązanie informatyczne, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą";
12)
ryzyku - należy przez to rozumieć ryzyko w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
13)
SKW - należy przez to rozumieć Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;
14)
testach bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć testy mające na celu weryfikację poprawności i skuteczności funkcjonowania zabezpieczeń, ustalenie ich aktualnego stanu oraz rekomendowanie skutecznych rozwiązań służących zapewnieniu odporności rozwiązania informatycznego oraz współpracujących z nim systemów teleinformatycznych na zagrożenia, w skład których wchodzą testy weryfikacyjne, podatnościowe oraz penetracyjne;
15)
testach penetracyjnych - należy przez to rozumieć element testów bezpieczeństwa obejmujący zaplanowanie i przeprowadzenie kontrolowanego ataku mającego na celu praktyczną weryfikację poprawności i skuteczności funkcjonowania procedur i zabezpieczeń oraz opracowanie rekomendacji dotyczących skutecznych rozwiązań, które zwiększają poziom odporności rozwiązania informatycznego oraz współpracujących z nim systemów teleinformatycznych na zagrożenia;
16)
testach podatnościowych - należy przez to rozumieć element testów bezpieczeństwa umożliwiający:
a)
identyfikację oraz ocenę wagi podatnych na zagrożenia słabych punktów w rozwiązaniu informatycznym oraz interfejsach współpracujących z nim systemów teleinformatycznych, w tym w wykorzystywanych w nich rozwiązaniach sprzętowych, programowych, infrastrukturalnych oraz organizacyjnych,
b)
dostarczanie gestorowi rozwiązania informatycznego informacji o rzeczywistych podatnościach zasobów niezbędnych do prawidłowego projektowania, wdrażania i optymalizacji jego zabezpieczeń, przy uwzględnieniu wyników szacowania ryzyka;
17)
testach weryfikacyjnych - należy przez to rozumieć element testów bezpieczeństwa mający na celu weryfikację poprawności implementacji zabezpieczeń w rozwiązaniu informatycznym oraz w interfejsach współpracujących z nim systemów teleinformatycznych;
18)
zabezpieczeniu - należy przez to rozumieć środki o charakterze fizycznym, technicznym lub proceduralnym zmniejszające ryzyko;
19)
zagrożeniu - należy przez to rozumieć potencjalną przyczynę niepożądanego zdarzenia, które może wywołać szkodę w rozwiązaniu informatycznym oraz we współpracujących z nim systemach teleinformatycznych.
W ramach rozwiązań informatycznych dopuszcza się przetwarzanie informacji na poziomach taktycznym i operacyjnym, niezbędne do wykonania zadania realizowanego z wykorzystaniem danego rozwiązania informatycznego, w szczególności o krótkotrwałym charakterze przetwarzanych informacji niejawnych.
W ramach trybu oceny za rozwiązania informatyczne niebędące systemem teleinformatycznym można uznawać wyłącznie sprzęt wojskowy lub sprzęt, który podlega procesowi pozyskiwania w ramach procedury pozyskiwania, zwany dalej "SpW", oraz jego elementy.
1. 
Rozwiązania informatyczne ocenia się w zakresie wdrożenia spójnego zbioru zabezpieczeń służących zapewnieniu zachowania bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych przy ich zastosowaniu, na podstawie właściwego doboru w danym rozwiązaniu informatycznym metod realizacji następujących celów bezpieczeństwa:
1)
poufności informacji niejawnych;
2)
integralności informacji niejawnych;
3)
dostępności informacji niejawnych.
2. 
Realizując cele bezpieczeństwa:
1)
wdraża się spójny zbiór zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa informatycznego, a także odpowiednie procedury związane z wykorzystywaniem rozwiązań informatycznych do określonych zastosowań;
2)
ogranicza się zakres obszarów zastosowania rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem sposobu i przypadków ich użycia;
3)
ogranicza się dostęp do wykorzystania rozwiązań informatycznych tylko przez podmioty uprawnione w zakresie wynikającym z ich zadań oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do ich realizacji;
4)
stosuje się wielopoziomową ochronę, polegającą na stosowaniu zabezpieczeń na różnych poziomach, w celu ograniczenia występowania przypadków, w których przełamanie pojedynczego zabezpieczenia skutkuje przełamaniem pozostałych;
5)
wdraża się procedury wymiany informacji niejawnych z systemami teleinformatycznymi;
6)
zapewnia się sprawowanie nadzoru nad poprawną eksploatacją rozwiązania informatycznego zgodnie z warunkami jego dopuszczenia.
3. 
Projektując zbiór zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2, stosuje się, w zależności od możliwości technicznych oraz poziomu ryzyka ujawnienia, utraty lub naruszenia integralności informacji niejawnych, odpowiednio do zadań realizowanych przy wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych:
1)
zabezpieczenia realizujące kontrolę dostępu do zasobów rozwiązań informatycznych, w szczególności zapewnienie ochrony fizycznej ich komponentów;
2)
warunki i sposób przydziału uprawnień do eksploatacji rozwiązań informatycznych;
3)
procedury postępowania związane z wykorzystywaniem rozwiązań informatycznych, w tym w czasie wojny, w razie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, mobilizacji lub sytuacji kryzysowej;
4)
środki zapewniające ochronę transmisji danych przed wykryciem, przechwyceniem lub zakłóceniem;
5)
środki zapewniające ochronę elektromagnetyczną;
6)
mechanizmy lub procedury dotyczące reagowania na incydenty;
7)
inne niezbędne procedury i mechanizmy zabezpieczania informacji niejawnych przetwarzanych w ramach rozwiązania informatycznego.
4. 
Działania, o których mowa w ust. 3, opisuje się szczegółowo w dokumencie "Wymagania ochrony informacji niejawnych" opracowywanym dla danego rozwiązania informatycznego.
1. 
W celu zagwarantowania poufności i integralności informacji niejawnych przekazywanych przez komponenty rozwiązań informatycznych, w formie transmisji poza obszarami objętymi ochroną fizyczną, stosuje się ochronę kryptograficzną.
2. 
Doboru rozwiązań z zakresu ochrony kryptograficznej, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z uwzględnieniem wyników procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych za pomocą rozwiązania informatycznego oraz opinii Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
W celu zagwarantowania poufności informacji niejawnych przetwarzanych przy użyciu rozwiązań informatycznych, zagrożonych w wyniku elektromagnetycznej emisji ujawniającej, rozwiązania z zakresu ochrony elektromagnetycznej dobiera się z uwzględnieniem wyników procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych. W szczególnym przypadku rozwiązania informatyczne lub ich komponenty mogą podlegać badaniom poziomu ich emisyjności w celu zapewnienia właściwej ochrony elektromagnetycznej, z uwzględnieniem zaleceń.
W celu zagwarantowania realizacji procesu wykrywania incydentów, a także zapewnienia niezwłocznego informowania odpowiednich osób o wykrytym incydencie, w dokumencie "Wymagania ochrony informacji niejawnych" stosuje się procedury reagowania na incydenty związane z przetwarzaniem informacji niejawnych za pomocą rozwiązań informatycznych.
W celu zapewnienia właściwej ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w ramach rozwiązania informatycznego na niejawnych wymiennych informatycznych nośnikach danych, które można wyodrębnić z rozwiązania informatycznego, stosuje się procedury właściwe dla ochrony materiału niejawnego w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy, stosownie do najwyższej klauzuli przechowywanych informacji.
1. 
Rozwiązania informatyczne dopuszczone do przetwarzania informacji niejawnych mogą wymieniać informacje niejawne z systemami teleinformatycznymi posiadającymi akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy z zastosowaniem wyłącznie procedur określonych w dokumencie "Wymagania ochrony informacji niejawnych", które zostały uwzględnione w dokumentacji szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji dla przedmiotowego systemu, wykonanymi według wymagań ustawy.
2. 
Wymianę informacji, o której mowa w ust. 1, realizuje się, zapewniając minimalizację wymienianych danych, stosownie do sytuacji i realizowanych zadań, oraz odpowiednio uwzględnia się wymaganie ograniczonego zaufania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ust. 9 ustawy, z tym zastrzeżeniem, że potencjalnym źródłem zagrożeń może być zarówno inny system teleinformatyczny, jak i inne rozwiązanie informatyczne.
Dopuszczenie rozwiązania informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych realizuje się przed rozpoczęciem przetwarzania informacji niejawnych w ramach jego eksploatacji.
1. 
W celu dopuszczenia rozwiązań informatycznych do przetwarzania informacji niejawnych, w rozumieniu art. 51 ust. 3 ustawy, opracowuje się dokument "Wymagania ochrony informacji niejawnych".
2. 
Dokument "Wymagania ochrony informacji niejawnych" zawiera informacje o:
1)
rodzajach oraz najwyższej klauzuli informacji niejawnych, które mogą być przetwarzane za pomocą rozwiązania informatycznego;
2)
przeznaczeniu rozwiązania informatycznego;
3)
podmiotach uprawnionych do eksploatacji rozwiązania informatycznego;
4)
podmiocie sprawującym nadzór nad eksploatacją zgodną z warunkami określonymi w dokumencie "Wymagania ochrony informacji niejawnych";
5)
wymaganych środkach w zakresie bezpieczeństwa osobowego przed dopuszczeniem do pracy z wykorzystaniem rozwiązania informatycznego;
6)
środkach ochrony fizycznej komponentów rozwiązania informatycznego;
7)
rozwiązaniach w zakresie zapewnienia ochrony elektromagnetycznej;
8)
stosowaniu ochrony kryptograficznej lub innych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa transmisji;
9)
certyfikatach lub innych dokumentach potwierdzających ocenę bezpieczeństwa rozwiązania informatycznego lub jego komponentu wydanych przez krajowe władze bezpieczeństwa państwa członkowskiego NATO lub UE lub właściwy organ NATO lub UE;
10)
ochronie nośników danych, w szczególności ich ochronie fizycznej;
11)
procedurach wykorzystania rozwiązania informatycznego w stanach nadzwyczajnych, w tym w czasie wojny, w razie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, mobilizacji lub sytuacji kryzysowej;
12)
niezbędnych szkoleniach dla podmiotów użytkujących rozwiązania informatyczne;
13)
procedurach wymiany danych z systemami teleinformatycznymi posiadającymi akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz systemami informacyjnymi, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
14)
procedurach reagowania na incydenty związane z eksploatacją rozwiązania informatycznego;
15)
procedurach reagowania na incydenty związane z przetwarzaniem informacji niejawnych za pomocą rozwiązań informatycznych;
16)
wynikach procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w ramach rozwiązania informatycznego;
17)
przyjętych w ramach zarządzania ryzykiem sposobów osiągania i utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w ramach rozwiązania informatycznego;
18)
aspektach budowy, dostępnych trybów pracy, działania i eksploatacji rozwiązania informatycznego, które mają związek z bezpieczeństwem informacji niejawnych przetwarzanych w ramach rozwiązania informatycznego lub wpływają na ich bezpieczeństwo;
19)
oświadczeniu zrealizowania procesu oceny bezpieczeństwa rozwiązania informatycznego zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia;
20)
wykazie zaleceń i wymagań dla głównego użytkownika;
21)
innych danych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia rozwiązania informatycznego oraz prawidłowej ochrony informacji niejawnych.
Tryb oceny bezpieczeństwa rozwiązania informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych realizowany przez:
1)
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwanego dalej "Szefem Sztabu Generalnego WP" - obejmuje czynności, o których mowa w § 14 pkt 2 i 3;
2)
gestora rozwiązania informatycznego - obejmuje czynności, o których mowa w § 15.
W zakresie czynności realizowanych w ramach trybu oceny rozwiązania informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych Szef Sztabu Generalnego WP podejmuje następujące czynności:
1)
wyznacza, w formie rozkazu, gestora rozwiązania informatycznego oraz wyznacza lub wskazuje eksperckie jednostki wspierające;
2)
akceptuje wyniki procesu szacowania ryzyka zrealizowanego przez gestora rozwiązania informatycznego oraz zapewnia właściwą organizację ochrony informacji niejawnych, związanej z eksploatacją rozwiązania informatycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem wyników przedmiotowego procesu;
3)
zatwierdza i przesyła do SKW dokument "Wymagania ochrony informacji niejawnych";
4)
nadzoruje realizację zadań przez gestora rozwiązania informatycznego;
5)
informuje SKW, w formie pisemnej, o wycofaniu rozwiązania informatycznego z eksploatacji;
6)
prowadzi wykaz rozwiązań informatycznych dopuszczonych do przetwarzania informacji niejawnych przez SKW.
1. 
W zakresie czynności realizowanych w ramach trybu oceny rozwiązania informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych gestor rozwiązania informatycznego, na etapie planowania, projektowania i pozyskania rozwiązania informatycznego:
1)
analizuje kierunki zastosowania rozwiązania informatycznego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w czasie wojny, w razie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, mobilizacji lub sytuacji kryzysowej;
2)
analizuje funkcjonalności zabezpieczeń dostarczanych przez dane rozwiązanie informatyczne, które mogą zostać zastosowane do zabezpieczenia poufności, integralności i dostępności informacji niejawnych;
3)
przeprowadza proces wstępnego szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych z zastosowaniem rozwiązania informatycznego;
4)
projektuje zbiór dodatkowych zabezpieczeń, z uwzględnieniem wymogów określonych w § 5 ust. 2 i 3 oraz z uwzględnieniem wyników realizacji czynności, o których mowa w pkt 1-3;
5)
współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za pozyskanie i wprowadzenie na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "SpW" zawierającego rozwiązania informatyczne lub ich komponenty;
6)
współpracuje z eksperckimi jednostkami wspierającymi, o których mowa w § 14 pkt 1.
2. 
Na etapie, o którym mowa w ust. 1, gestor rozwiązania informatycznego może opracować i uzgodnić z SKW plan dopuszczenia rozwiązania informatycznego. Plan ten obejmuje zakres i harmonogram przedsięwzięć wymaganych do uzyskania dopuszczenia rozwiązania informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych. Opracowanie planu możliwe jest w przypadkach rozpatrywania szczególnie skomplikowanych rozwiązań informatycznych.
3. 
Na etapie wdrażania rozwiązania informatycznego gestor rozwiązania informatycznego odpowiada za:
1)
analizę funkcjonalności dodatkowych zabezpieczeń zastosowanych do wzmocnienia poziomu ochrony dostarczanych przez dane rozwiązanie informatyczne, które mogą zostać zastosowane do zabezpieczenia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji niejawnych;
2)
przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych z zastosowaniem rozwiązania informatycznego, z uwzględnieniem przepisów ustawy;
3)
opracowanie procedur wymiany informacji oraz stosowanie dodatkowych zabezpieczeń na styku z systemami teleinformatycznymi, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w § 10;
4)
zaplanowanie i przeprowadzenie testów bezpieczeństwa we współpracy z Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;
5)
opracowanie dokumentu "Wymagania ochrony informacji niejawnych" dla danego rozwiązania informatycznego;
6)
współpracę z eksperckimi jednostkami wspierającymi, o których mowa w § 14 pkt 1;
7)
uzgodnienie dokumentu "Wymagania ochrony informacji niejawnych" z właściwym pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych oraz Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
4. 
Na etapie eksploatacji rozwiązania informatycznego gestor rozwiązania informatycznego odpowiada za:
1)
nadzór nad utrzymywaniem zgodności eksploatacji rozwiązania informatycznego z dokumentem "Wymagania ochrony informacji niejawnych";
2)
prowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji rozwiązania informatycznego zgodnie z dokumentem "Wymagania ochrony informacji niejawnych";
3)
bieżące monitorowanie podatności, zagrożeń, poziomu ryzyka, oraz w miarę potrzeb wprowadzanie adekwatnych zmian w dokumencie "Wymagania ochrony informacji niejawnych";
4)
konsultowanie, w przypadku dostrzeżenia takiej potrzeby, planowanych do wprowadzenia zmian z właściwym pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych lub Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
5. 
Na etapie wycofywania rozwiązania informatycznego gestor rozwiązania informatycznego odpowiada za koordynowanie przedsięwzięć związanych z wycofaniem z wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązania informatycznego.
Główny użytkownik, w ramach dopuszczenia rozwiązania informatycznego na etapie eksploatacji i wycofywania, odpowiada za przestrzeganie wymagań i zaleceń określonych w dokumencie "Wymagania ochrony informacji niejawnych".
W zakresie czynności realizowanych w ramach trybu oceny rozwiązania informatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych ekspercka jednostka wspierająca, o której mowa w § 14 pkt 1, jest obowiązana udzielać pomocy gestorowi w procesie oceny i dopuszczenia rozwiązania informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych - zgodnie z zakresem posiadanych kompetencji.
W celu dopuszczenia rozwiązania informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych dokument "Wymagania ochrony informacji niejawnych" jest opracowywany przez gestora rozwiązania informatycznego, a następnie podlega uzgodnieniu z:
1)
właściwym pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych - w zakresie zgodności z przepisami ustawy;
2)
Dowódcą Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - w zakresie zapewnienia odporności rozwiązania informatycznego na zagrożenia pochodzące z cyberprzestrzeni przy zastosowaniu rozwiązań w nim opisanych.
W ramach trybu dopuszczenia rozwiązania informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych uzgodniony dokument "Wymagania ochrony informacji niejawnych", podpisany przez gestora rozwiązania informatycznego, po zatwierdzeniu, Szef Sztabu Generalnego WP przesyła do SKW. W przypadku braku uzgodnień, o których mowa w § 18, dokument nie jest rozpatrywany.
1. 
SKW rozstrzyga w przedmiocie dopuszczenia rozwiązania informatycznego po otrzymaniu dokumentu "Wymagania ochrony informacji niejawnych". O dopuszczeniu rozwiązania informatycznego SKW informuje, w formie pisemnej, Szefa Sztabu Generalnego WP.
2. 
Rozstrzygnięcie w przedmiocie dopuszczenia rozwiązania informatycznego jest podejmowane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania dokumentu "Wymagania ochrony informacji niejawnych".
3. 
W sprawach szczególnie skomplikowanych rozstrzygnięcie w przedmiocie dopuszczenia rozwiązania informatycznego jest podejmowane nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania dokumentu "Wymagania ochrony informacji niejawnych".
4. 
SKW, na podstawie wyników oceny bezpieczeństwa rozwiązania informatycznego, przy uwzględnieniu poziomu zagrożenia bezpieczeństwa informacji niejawnych, określa termin ważności dopuszczenia, a także może skrócić jego termin ważności, zawiesić dopuszczenie lub je cofnąć w każdym czasie. O wyniku rozstrzygnięcia informuje, w formie pisemnej, Szefa Sztabu Generalnego WP.
Brak informacji o dopuszczeniu rozwiązania informatycznego, o której mowa w § 20 ust. 1, jest równoznaczny z brakiem dopuszczenia rozwiązania informatycznego do przetwarzania informacji niejawnych.
1. 
W ramach trybu dopuszczenia rozwiązań informatycznych do przetwarzania informacji niejawnych, po uzyskaniu dopuszczenia SKW, Szef Sztabu Generalnego WP umieszcza dane rozwiązanie w wykazie rozwiązań informatycznych dopuszczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
2. 
Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
nazwę rozwiązania informatycznego;
2)
maksymalną klauzulę tajności informacji niejawnych, do których przetwarzania rozwiązanie informatyczne zostało dopuszczone;
3)
gestora rozwiązania informatycznego;
4)
okres ważności dopuszczenia rozwiązania informatycznego;
5)
inne dane niezbędne do prawidłowego wdrożenia rozwiązania informatycznego.
1. 
W przypadku wprowadzania zmian w dokumencie "Wymagania ochrony informacji niejawnych" w ramach trybu dopuszczania rozwiązań informatycznych do przetwarzania informacji niejawnych, przepisy § 15-20 stosuje się odpowiednio.
2. 
Aktualizacja dokumentu, o którym mowa w ust. 1, może odbywać się w formie aneksu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.