Tryb kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.222.1754

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb kontroli zgodności aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej z:
1)
przepisami powszechnie obowiązującymi;
2)
polityką Rady Ministrów;
3)
zasadami rzetelności i gospodarności.
1.
Wojewoda przekazuje wydany akt prawa miejscowego, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego podpisaniu ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem właściwego rzeczowo ministra, a gdy akt ten reguluje sprawy należące do właściwości dwóch lub więcej ministrów - za pośrednictwem wszystkich właściwych rzeczowo ministrów.
2.
Właściwy rzeczowo minister sporządza opinię dotyczącą zgodności aktu prawa miejscowego z przepisami powszechnie obowiązującymi i przekazuje ją niezwłocznie, wraz z aktem prawa miejscowego ustanowionym przez wojewodę, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
3.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej, biorąc pod uwagę opinię, o której mowa w ust. 2, dokonuje kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami rzetelności i gospodarności.
4.
Akt prawa miejscowego ustanowiony przez wojewodę wraz z opinią właściwego rzeczowo ministra, o której mowa w ust. 2, oraz informacją o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje Prezesowi Rady Ministrów w celu dokonania kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę z polityką Rady Ministrów.
5.
W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 3, uchybień uzasadniających uchylenie kontrolowanego aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje ten akt Prezesowi Rady Ministrów wraz z projektem zarządzenia nadzorczego oraz uzasadnieniem.
1.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej przed przekazaniem Prezesowi Rady Ministrów kontrolowanego aktu prawa miejscowego wraz z projektem zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5, może wystąpić do wojewody o uchylenie lub zmianę kwestionowanego aktu prawa miejscowego we własnym zakresie. W wystąpieniu wskazuje się i uzasadnia dostrzeżone uchybienia.
2.
W przypadku gdy wojewoda nie uchyli ani nie zmieni kwestionowanego aktu prawa miejscowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw administracji publicznej niezwłocznie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej w uzasadnionych przypadkach może z własnej inicjatywy dokonać kontroli aktu prawa miejscowego ustanowionego przez wojewodę lub wystąpić do właściwego rzeczowo ministra o wydanie opinii w zakresie zgodności tego aktu z przepisami powszechnie obowiązującymi. Przepisy § 2 ust. 2 i 5 oraz § 3 stosuje się odpowiednio.
1.
Organ niezespolonej administracji rządowej przekazuje ustanowiony akt prawa miejscowego, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego podpisaniu właściwemu rzeczowo ministrowi, a gdy akt ten reguluje sprawy należące do właściwości dwóch lub więcej ministrów - wszystkim właściwym rzeczowo ministrom.
2.
Właściwy rzeczowo minister dokonuje kontroli zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego przez organ niezespolonej administracji rządowej z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami rzetelności i gospodarności.
3.
Akt prawa miejscowego ustanowiony przez organ niezespolonej administracji rządowej wraz z wynikami kontroli, o której mowa w ust. 2, właściwy rzeczowo minister przekazuje Prezesowi Rady Ministrów w celu dokonania kontroli zgodności tego aktu z polityką Rady Ministrów.
4.
W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 2, uchybień uzasadniających uchylenie kontrolowanego aktu prawa miejscowego ustanowionego przez organy niezespolonej administracji rządowej właściwy rzeczowo minister przekazuje ten akt Prezesowi Rady Ministrów wraz z projektem zarządzenia nadzorczego oraz uzasadnieniem.
1.
Właściwy rzeczowo minister przed przekazaniem Prezesowi Rady Ministrów kontrolowanego aktu prawa miejscowego wraz z projektem zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4, może wystąpić do tego organu o uchylenie lub zmianę kwestionowanego aktu prawa miejscowego we własnym zakresie. W wystąpieniu wskazuje się i uzasadnia dostrzeżone uchybienia.
2.
W przypadku gdy organ niezespolonej administracji rządowej nie uchyli ani nie zmieni aktu prawa miejscowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, właściwy rzeczowo minister niezwłocznie przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.1)
______

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej (Dz. U. Nr 162, poz. 1149), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).