§ 13. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych. - Dz.U.1951.19.155 - OpenLEX

§ 13. - Tryb i zasady postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.19.155

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
§  13.
Osoba uprawniona do odbioru odszkodowania obowiązana jest przedłożyć bankowi (§ 11):
1)
ostateczne w toku instancji orzeczenie o wykupie maszyny,
2)
dowód odbioru maszyny przez wykonawcę.
3)
zaświadczenie organu finansowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, stwierdzające, iż nie zalega ona ze świadczeniami na rzecz Skarbu Państwa i instytucji publicznych, lub określające rodzaj i wysokość tych zobowiązań oraz bank i konta, na które powinny być przekazane.