Tryb i zakres opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.61.549

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
tryb sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, zwanego dalej "projektem planu";
2)
zakres opracowania projektu planu;
3)
sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000.

Tryb sporządzania projektu planu

§  2.
Tryb sporządzania projektu planu obejmuje:
1)
przystąpienie do sporządzania projektu planu;
2)
wykonanie opracowań na potrzeby sporządzenia projektu planu;
3)
sporządzenie projektu planu;
4)
dokonanie uzgodnień projektu planu z właściwymi miejscowo radami gmin.
§  3.
1.
Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 przystąpienie do sporządzenia projektu planu poprzedza informacją ogłoszoną w prasie lokalnej, umieszczoną na tablicy ogłoszeń w siedzibie sporządzającego projekt planu i na jego stronie internetowej, oraz przesyła tę informację do lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek zarządzających obszarami leśnymi na gruntach Skarbu Państwa, jednostek odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w zlewni i jednostek zarządzających obszarami morskimi oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych ochroną przyrody, których obszary działania obejmują obszar objęty projektem planu.
2.
W informacji, o której mowa w ust. 1, podejmujący decyzję o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu informuje o możliwości zapoznawania się przez zainteresowane osoby i podmioty z trybem sporządzania projektu planu.

Zakres opracowania projektu planu

§  4.
W zakres opracowania projektu planu wchodzi:
1)
zebranie materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektu planu;
2)
analiza istniejących opracowań planistycznych pod kątem ich zgodności z ochroną obszaru Natura 2000;
3)
inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000;
4)
zestawienie rodzajów użytków gruntowych położonych na obszarze Natura 2000 w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, dla ochrony których obszar ten został utworzony, z podaniem informacji o stosunkach własnościowych w odniesieniu do tych gruntów;
5)
identyfikacja istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz podanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;
6)
wyszczególnienie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt do objęcia monitoringiem przyrodniczym ze wskazaniem sposobu, lokalizacji i częstotliwości obserwacji;
7)
opracowanie map tematycznych sporządzonych w oparciu o mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub z dowiązaniem do punktów państwowej sieci geodezyjnej, w celu graficznego przedstawienia:
a)
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i stanowisk gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000,
b)
istniejących i projektowanych form ochrony przyrody,
c)
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych,
d)
projektowanych działań ochronnych oraz miejsc przeznaczonych do renaturyzacji i odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
e)
pozostałych informacji, które są niezbędne do zobrazowania ustaleń planu ochrony.

Sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt

§  5.
Sposoby ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznacza się obszary Natura 2000, polegają na zachowaniu tych siedlisk i gatunków, a w szczególności na:
1)
przeciwdziałaniu zagrożeniom biotycznym i abiotycznym;
2)
zachowaniu odpowiednich i poprawieniu niewłaściwych stosunków wodnych dla siedlisk przyrodniczych;
3)
eliminowaniu obcych gatunków roślin i zwierząt zagrażających rodzimym gatunkom;
4)
tworzeniu dogodnych warunków występowania i rozwoju gatunków roślin i zwierząt;
5)
uwzględnieniu w gospodarce, w szczególności leśnej, rolnej, wodnej i rybackiej, ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt;
6)
inicjowaniu procesów regeneracyjnych zniszczonej roślinności;
7)
utrzymywaniu właściwego składu gatunkowego w ekosystemach łąkowych przez wykaszanie roślinności, wypas zwierząt oraz usuwanie drzew i krzewów;
8)
renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt;
9)
reintrodukcji gatunków roślin i zwierząt;
10)
tworzeniu i utrzymaniu korytarzy umożliwiających migracje zwierząt;
11)
regulacji liczebności populacji roślin i zwierząt w celu zachowania równowagi wśród gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarach Natura 2000;
12)
umożliwianiu przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych dla utrzymania siedlisk przyrodniczych lub siedlisk roślin i zwierząt we właściwym stanie ochrony siedliska lub gatunku lub dla przywracania ich właściwego stanu;
13)
wykonywaniu zabiegów ochronnych dla przywrócenia i zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz właściwego stanu ochrony gatunków roślin i zwierząt;
14)
przywróceniu i utrzymaniu właściwego składu gatunkowego drzewostanów zgodnego z rodzajem siedliska;
15)
prowadzeniu gospodarki rolnej metodami sprzyjającymi ochronie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Przepis końcowy

§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).