Tryb i warunki wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadki, w których można je stosować, a także sposób określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.138.891

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 października 1998 r.
w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

Na podstawie art. 197 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
1.
Generalne zabezpieczenie, o którym mowa w art. 197 § 1 Kodeksu celnego, może być stosowane w następujących procedurach celnych:
1)
dopuszczenia do obrotu,
2)
tranzytu,
3)
składu celnego,
4)
przetwarzania pod kontrolą celną,
5)
odprawy czasowej,
6)
uszlachetniania czynnego.
2.
Zabezpieczenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 197 § 1 Kodeksu celnego, może być stosowane w procedurze uszlachetniania czynnego podlegającego systemowi zawieszeń.
1.
Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia lub zabezpieczenia ryczałtowego, zwana dalej "wnioskodawcą", składa wniosek do organu celnego właściwego ze względu na jej siedzibę lub miejsce zamieszkania albo ze względu na miejsce objęcia towarów procedurą celną.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:
1)
nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
2)
procedurę celną lub procedury celne, w których będzie stosowane generalne zabezpieczenie lub zabezpieczenie ryczałtowe,
3)
organy celne, na których obszarze właściwości miejscowej wnioskodawca zamierza korzystać z pozwolenia,
4)
wysokość generalnego zabezpieczenia, oszacowaną zgodnie z art. 198 § 2 Kodeksu celnego, lub wysokość zabezpieczenia ryczałtowego, ustaloną w sposób określony w § 10 ust. 1,
5)
wcześniej wydane pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia lub zabezpieczenia ryczałtowego.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,
2)
oświadczenie podpisane przez osoby kierujące działalnością gospodarczą wnioskodawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, o dokonywaniu przez wnioskodawcę systematycznie przywozu lub wywozu towarów co najmniej od roku, z zastrzeżeniem ust. 4,
3)
zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacyjnego REGON,
4)
decyzję o nadaniu wnioskodawcy numeru identyfikacji podatkowej NIP,
5)
potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług,
6)
zaświadczenie wydane przez właściwy dla wnioskodawcy:
a)
urząd skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa,
b)
oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
7)
oświadczenie podpisane przez osoby kierujące działalnością gospodarczą wnioskodawcy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, że w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe,
8)
pozytywną opinię o sytuacji finansowej wnioskodawcy, wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy,
9)
informację z Centralnego Rejestru Skazanych o niekaralności osób kierujących działalnością gospodarczą wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
10)
w wypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego - oświadczenie o wysokości zabezpieczeń złożonych w celu zagwarantowania pokrycia kwot wynikających z długów celnych, w stosunku do towarów przywiezionych przez wnioskodawcę i objętych procedurą, o której mowa w § 1 ust. 2, w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek.
4.
Jeżeli wnioskodawcą jest agencja celna, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie jest wymagane.
1.
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3, powinny być dołączone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach, chyba że zostały wcześniej złożone organowi celnemu, do którego składany jest wniosek. W takim przypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, przy której złożono te dokumenty.
2.
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3, powinny zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku.
3.
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 6, 8 i 9, powinny być sporządzone nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku.
4.
Osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie generalnego zabezpieczenia lub zabezpieczenia ryczałtowego ma obowiązek niezwłocznie informować organ celny o każdej zmianie danych zawartych we wniosku oraz w załączonych dokumentach.
1.
Pozwolenie na stosowanie generalnego zabezpieczenia lub zabezpieczenia ryczałtowego, zwane dalej "pozwoleniem", określa w szczególności:
1)
nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
2)
procedurę celną lub procedury celne, w których może być stosowane generalne zabezpieczenie lub zabezpieczenie ryczałtowe,
3)
organy celne, na których obszarze właściwości miejscowej wnioskodawca może korzystać z pozwolenia,
4)
wysokość generalnego zabezpieczenia lub zabezpieczenia ryczałtowego, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2. W wypadku zgody na korzystanie z pozwolenia przed więcej niż jednym organem celnym wysokość zabezpieczenia określa się również dla każdego organu odrębnie, przy czym suma kwot zabezpieczenia określonego dla poszczególnych organów celnych odpowiada kwocie całego zabezpieczenia.
2.
Pozwolenie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi jest zatrzymywany przez organ celny, który je wydał.
1.
Generalne zabezpieczenie lub zabezpieczenie ryczałtowe, w wysokości określonej w pozwoleniu, należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia otrzymania tego pozwolenia do organu celnego, który wydał pozwolenie.
2.
Na uzasadniony wniosek termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony nie więcej niż o trzy miesiące.
3.
W wypadku złożenia zabezpieczenia z określonym terminem ważności należy najpóźniej na miesiąc przed upływem tego terminu udokumentować przedłużenie jego ważności lub złożyć nowe zabezpieczenie.
1.
Organ celny, przyjmując zabezpieczenie, wydaje wnioskodawcy:
1)
potwierdzenie złożenia generalnego zabezpieczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, lub
2)
potwierdzenie złożenia zabezpieczenia ryczałtowego, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia,

- w ilości odpowiadającej liczbie urzędów celnych, na których obszarze właściwości miejscowej wnioskodawca może korzystać z pozwolenia.

2.
Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na okres nie dłuższy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia.
3.
Osoba, której wydano potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, kwituje jego przyjęcie na pozwoleniu.
4.
Osoba, której wydano potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia je w chwili zgłoszenia towarów do objęcia ich procedurą celną, wymagającą złożenia zabezpieczenia, w urzędzie celnym, w którym będzie korzystać z pozwolenia.
1.
Z pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia lub zabezpieczenia ryczałtowego można korzystać tylko po przedstawieniu we właściwym urzędzie celnym potwierdzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2.
Na potwierdzeniu złożenia generalnego zabezpieczenia funkcjonariusz celny odnotowuje powstanie oraz wykonanie zobowiązań objętych tym zabezpieczeniem.
Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie organ celny może je zmienić, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się temu i przemawia za tym słuszny interes wnioskodawcy.
1.
Organ celny cofa pozwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli osoba, której wydano pozwolenie:
1)
nie dochowa warunku wynikającego z procedury celnej, której dotyczy pozwolenie, lub
2)
popadnie w zwłokę w zapłacie kwoty wynikającej z długu celnego, lub
3)
przestanie spełniać co najmniej jeden z wymogów określonych w art. 197 § 2 Kodeksu celnego, lub
4)
nie złoży generalnego zabezpieczenia lub zabezpieczenia ryczałtowego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 albo ust. 2, lub
5)
najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu ważności zabezpieczenia nie udokumentuje przedłużenia jego ważności albo nie złoży nowego zabezpieczenia, lub
6)
nie dokona aktualizacji wysokości zabezpieczenia ryczałtowego w ciągu miesiąca po upływie trzymiesięcznego okresu, o którym mowa w § 10 ust. 2.
2.
Organ celny nie cofa pozwolenia, jeżeli uchybienia, o których mowa w ust. 1, są nieznaczne albo gdy działanie lub zaniechanie osoby korzystającej z pozwolenia nie spowodowało uszczuplenia dochodów budżetu państwa w kwocie przekraczającej równowartość 2.000 EURO 1 .
3.
Organ celny, który wydał decyzję o cofnięciu pozwolenia, niezwłocznie zawiadamia o tej decyzji organy celne, na których obszarze właściwości miejscowej osoba, której wydano pozwolenie, mogła z niego korzystać.
1.
Jeżeli osoba wnioskująca o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego stosowała procedurę uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w okresie ostatnich sześciu miesięcy, wysokość zabezpieczenia ryczałtowego określa się, dzieląc przez sześć sumę kwot należności celnych zabezpieczonych w tym okresie przez wnioskodawcę w związku ze stosowaniem tej procedury celnej.
2.
Osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego jest obowiązana do aktualizowania wysokości tego zabezpieczenia co trzy miesiące.
3.
Pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego nie udziela się osobie, która nie stosowała procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przez okres ostatnich sześciu miesięcy.
Pozwolenia wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów pozostają w mocy i są stosowane w trybie i na zasadach określonych w przepisach, na których podstawie zostały wydane.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie generalnego zabezpieczenia i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których można je stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego (Dz. U. Nr 145, poz. 973).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Oświadczenie

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

........................................

(adres osoby składającej oświadczenie)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań, wynikającej z Kodeksu karnego, niniejszym oświadczam,

że osoba, której ma być udzielone pozwolenie na stosowanie

generalnego zabezpieczenia*, zabezpieczenia ryczałtowego*,

dokonuje systematycznie przywozu lub wywozu towarów co najmniej

od roku.

.......................... ........................

(miejsce i data złożenia (podpis osoby

oświadczenia) składającej oświadczenie)

______

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Oświadczenie

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

......................................

(adres osoby składającej oświadczenie)

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań, wynikającej z Kodeksu karnego, niniejszym oświadczam,

że w stosunku do osoby, która wnioskuje o udzielenie pozwolenia

na stosowanie generalnego zabezpieczenia*, zabezpieczenia

ryczałtowego*, nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne*,

upadłościowe*, likwidacyjne* lub układowe*.

........................ ...........................

(miejsce i data złożenia (podpis osoby

oświadczenia) składającej oświadczenie)

______

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Potwierdzenie złożenia generalnego zabezpieczenia

seria .... nr ...

wzór

karta nr 2

ADNOTACJE URZĘDOWE O STANIE WYKORZYSTANIA GENERALNEGO ZABEZPIECZENIA

Powstanie zobowiązaniaWykonanie zobowiązania
data adnotacjirodzaj zobowiązaniakwotapodpis oraz odcisk datownikadata adnotacjisposób wykonania zobowiązaniakwotapodpis oraz odcisk datownika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia ryczałtowego

seria .... nr ...

1 Z dniem 1 stycznia 1999 r., na podstawie art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe (Dz.U.98.160.1063), wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".