Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.405

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016 r. poz. 299, 615 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy tryb i warunki oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej "ustawą";
2) dane, jakie powinien zawierać wniosek, z którym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zwany dalej "Generalnym Inspektorem", występuje o oddelegowanie;
3) rodzaje uprawnień i świadczeń przysługujących pracownikowi oddelegowanemu;
4) zasady wypłacania pracownikowi oddelegowanemu uposażenia i innych należności pieniężnych.
§  2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem generalnym ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej albo Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, może oddelegować pracownika jednostek im podległych, zwanych dalej "jednostkami delegującymi", do pracy w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, zwanej dalej "jednostką oddelegowania".
§  3.  Wniosek o oddelegowanie pracownika jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwany dalej "wnioskiem o oddelegowanie", Generalny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, który kieruje ten wniosek do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
§  4.  Wniosek o oddelegowanie zawiera co najmniej następujące dane:
1) proponowaną datę początku i końca oddelegowania;
2) zobowiązanie Generalnego Inspektora do wypłacania pracownikowi oddelegowanemu w okresie oddelegowania uposażenia, które nie może być niższe niż otrzymywane przez pracownika przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w czasie oddelegowania zmian mających wpływ na wysokość uposażenia, oraz innych świadczeń, o których mowa w § 10 ust. 2;
3) wymagania w zakresie rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i okres jego ważności;
4) stanowisko, wydział i departament lub biuro, w którym proponuje się pracę w okresie oddelegowania;
5) kwalifikacje wymagane do zajmowania proponowanego stanowiska;
6) zakres wykonywanych zadań i obowiązków na proponowanym stanowisku;
7) informację o ilości godzin pracy z użyciem monitora ekranowego.
§  5. 
1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych zawiera z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych porozumienie o oddelegowaniu.
2.  Porozumienie o oddelegowaniu zawiera:
1) datę porozumienia;
2) datę początku i końca oddelegowania;
3) imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia pracownika oddelegowanego;
4) informacje o dotychczasowym miejscu zatrudnienia i stanowisku zajmowanym przez pracownika oddelegowanego;
5) zobowiązanie Generalnego Inspektora do wypłacania pracownikowi oddelegowanemu w okresie oddelegowania uposażenia, które nie może być niższe niż otrzymywane przez pracownika przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w czasie oddelegowania zmian mających wpływ na wysokość uposażenia, oraz innych świadczeń, o których mowa w § 10 ust. 2;
6) numer poświadczenia bezpieczeństwa wydanego pracownikowi oddelegowanemu, a także określenie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych lub służby, która je wydała, datę wydania i okres jego ważności;
7) informacje dotyczące stanowiska, wydziału i departamentu lub biura, w którym pracownik oddelegowany będzie pracować w okresie oddelegowania;
8) zakres zadań i obowiązków pracownika oddelegowanego.
3.  Przepisu ust. 2 pkt 6 nie stosuje się w przypadku, gdy we wniosku o oddelegowanie Generalny Inspektor nie zawarł wymagań co do rodzaju poświadczenia bezpieczeństwa.
§  6. 
1.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych oddelegowuje pracownika, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, do pracy w jednostce oddelegowania na warunkach określonych w porozumieniu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2.  Pracownik przed wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 1, zapoznaje się z treścią wniosku o oddelegowanie i potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem.
§  7. 
1.  Pracownik może zostać oddelegowany na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2.  Za każdorazową zgodą pracownika oddelegowanego, wyrażoną na piśmie, oraz po uzgodnieniu, o którym mowa w § 2, minister właściwy do spraw wewnętrznych po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 1. Przedłużenia można dokonać każdorazowo na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
§  8. 
1.  Generalny Inspektor może przenieść pracownika oddelegowanego na inne stanowisko niż wskazane w porozumieniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, jeżeli minister właściwy do spraw wewnętrznych i pracownik oddelegowany wyrażą na to zgodę.
2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami odpowiednio ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Policji, Straży Granicznej albo Państwowej Straży Pożarnej, może odwołać pracownika tych jednostek z jednostki oddelegowania bez zgody pracownika i Generalnego Inspektora, zawiadamiając ich o tym co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
§  9. 
1.  Pracownikowi oddelegowanemu urlopu udziela Generalny Inspektor, w wymiarze przysługującym mu w jednostce delegującej i według planu urlopów sporządzonego w jednostce oddelegowania.
2.  Po upływie okresu oddelegowania pracownik wraca na zajmowane przed oddelegowaniem stanowisko w jednostce delegującej na warunkach, jakie dotyczyłyby go, gdyby nie został oddelegowany.
§  10. 
1.  Pracownik oddelegowany wykonuje obowiązki i korzysta z uprawnień, jakie przysługują pracownikom jednostki oddelegowania na porównywalnym stanowisku.
2.  Pracownikowi oddelegowanemu przysługują premie pieniężne, nagrody oraz inne dodatkowe świadczenia na zasadach, jakie obowiązują pracowników jednostki oddelegowania.
3.  Jednostka oddelegowania wypłaca z własnych środków uposażenie i inne należności, o których mowa w ust. 2, jakie przysługują pracownikowi oddelegowanemu, z wyjątkiem nagród jubileuszowych, które są mu wypłacane przez jednostkę delegującą.
§  11. 
1.  Oddelegowany pracownik ma prawo kontynuować naukę na warunkach, na jakich pobierał naukę przed oddelegowaniem.
2.  Koszty dofinansowania oddelegowanego pracownika, do których zobowiązała się jednostka delegująca, pokrywa jednostka oddelegowania proporcjonalnie do okresu oddelegowania.
3.  Jednostka delegująca informuje jednostkę oddelegowania przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, o warunkach, na jakich pracownik pobiera naukę.
§  12.  Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217), jest wypłacane pracownikowi przez jednostkę delegującą oraz jednostkę oddelegowania proporcjonalnie do okresu oddelegowania.
§  13. 
1.  Porozumienia o oddelegowaniu zawarte przed dniem 1 marca 2017 r. przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, na podstawie dotychczasowych przepisów, pozostają w mocy.
2.  Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do:
1) przedłużenia okresu oddelegowania następującego po dniu 1 marca 2017 r.;
2) wniosków o oddelegowanie złożonych i nierozpoznanych przed dniem 1 marca 2017 r.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek i organów podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (Dz. U. poz. 1470), które traci moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 53 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).