Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.49.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 kwietnia 1996 r.
w sprawie trybu i terminów refundowania spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych wydatkowanych na inwestycje infrastrukturalne określone w umowach zawartych przed dniem 27 maja 1990 r.

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285 oraz z 1996 r. Nr 23, poz. 102) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa tryb i terminy refundowania:
1) spółdzielniom mieszkaniowym i gminom - środków własnych wydatkowanych:
a) na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w zakresie rzeczowym określonym w umowach zawartych przed dniem 27 maja 1990 r. ze spółdzielniami mieszkaniowymi przez organy, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy, oraz na zapłacenie bankom odsetek należnych od tych kredytów,
b) na dotychczasowe finansowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych i na ich dokończenie w zakresie rzeczowym, o którym mowa w lit. a),
2) gminom - środków własnych przekazanych spółdzielniom mieszkaniowym na podstawie wyroków sądowych w związku z regulowaniem należności za wykonanie inwestycji infrastrukturalnych.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285 oraz z 1996 r. Nr 23, poz. 102),
2) inwestycjach infrastrukturalnych, umowach oraz kredytach i odsetkach - rozumie się przez to inwestycje, umowy oraz kredyty i odsetki, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 ustawy,
3) wydatkach - rozumie się przez to wydatki spółdzielni mieszkaniowych i gmin, poniesione ze środków własnych na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy.
§  2.
1. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej i zarząd gminy, które poniosły wydatki, sporządzają ich zestawienie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych i innych dokumentów umożliwiających prawidłowe ustalenie kwot wydatków wykazywanych w zestawieniu.
2. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej przesyła dwa egzemplarze zestawienia i dwie kopie wymienionych w nim umów do zarządu gminy, w której była siedziba rady narodowej i terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego, w terminie uzgodnionym z zarządem gminy, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  3. Zarząd gminy:
1) weryfikuje dane zawarte w zestawieniach otrzymanych od zarządów spółdzielni mieszkaniowych, a w szczególności sprawdza, czy na finansowanie wydatków wykazanych w zestawieniach nie były przekazane środki z budżetu gminy,
2) zwraca zarządom spółdzielni mieszkaniowych zestawienia wymagające skorygowania oraz określa termin przesyłania przez te zarządy skorygowanych zestawień,
3) przesyła do właściwego oddziału banku zestawienia otrzymane od zarządów spółdzielni mieszkaniowych i zestawienie sporządzone przez zarząd gminy oraz wniosek o potwierdzenie, na zestawieniach lub w odrębnym zaświadczeniu, spłacenia przez spółdzielnie mieszkaniowe lub gminę kredytów określonych w zestawieniach i odsetek należnych od tych kredytów,
4) przesyła wojewodzie w terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż w terminie 35 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeden egzemplarz zestawień, po jednej kopii umów wymienionych w tych zestawieniach, kopię zaświadczenia oraz pismo, w którym potwierdza zweryfikowanie zestawień otrzymanych od zarządów spółdzielni mieszkaniowych.
§  4. Wojewoda, po otrzymaniu od zarządów gmin zestawień oraz kopii umów i zaświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 4:
1) weryfikuje dane zawarte w zestawieniach otrzymanych od zarządów gmin, a w szczególności sprawdza, czy na finansowanie wydatków wykazanych w tych zestawieniach nie były przekazane środki z budżetu wojewody,
2) zwraca zarządom gmin zestawienia wymagające skorygowania oraz określa termin przesłania przez te zarządy skorygowanych zestawień,
3) sporządza, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, wojewódzkie zestawienie wydatków spółdzielni mieszkaniowych oraz wojewódzkie zestawienie wydatków gmin,
4) przesyła Ministrowi Finansów, w terminie 50 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zestawienia wojewódzkie określone w pkt 3 oraz pismo, w którym:
a) potwierdza zweryfikowanie zestawień otrzymanych od zarządów gmin,
b) określa kwotę środków budżetowych potrzebną do zrefundowania spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych, wykorzystanych na finansowanie wydatków wykazanych w zestawieniach,
c) zgłasza wniosek o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie państwa na rok 1996, określając w tych wnioskach klasyfikację budżetową (dział, rozdział, paragraf) wydatków planowanych do poniesienia w związku z refundacją, o której mowa w lit. b).
§  5.
1. Wniosek wojewody, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. c), stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie państwa na rok 1996, z uwzględnieniem wysokości rezerwy celowej, przeznaczonej na zrefundowanie spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych wydatkowanych na cele określone w § 1 ust. 1.
2. Wojewoda, w terminie 20 dni od dnia otrzymania środków budżetowych na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa, o których mowa w ust. 1, refunduje spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środki własne wykorzystane na finansowanie wydatków, które są wykazane w zestawieniach wojewódzkich przesłanych Ministrowi Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli kwota środków budżetowych, otrzymanych przez wojewodę w wyniku zmian w budżecie państwa na rok 1996, o których mowa w ust. 1, nie wystarcza na zrefundowanie w 1996 r. spółdzielniom mieszkaniowym i gminom wszystkich środków własnych wykorzystanych na finansowanie wydatków wykazanych w zestawieniach wojewódzkich, wojewoda refunduje poszczególnym spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środki własne w kwocie obniżonej o taki sam procent, o jaki jest mniejsza łączna kwota środków budżetowych, otrzymanych przez wojewodę, od łącznej kwoty środków budżetowych określonej we wniosku wojewody przesłanym Ministrowi Finansów.
4. Wojewoda, w terminie 20 dni od dnia zakończenia refundacji, sporządza i przesyła Ministrowi Finansów zbiorcze rozliczenie środków budżetowych otrzymanych w wyniku zmian w budżecie państwa na rok 1996 oraz przekazanych na zrefundowanie spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych, które wykorzystały na finansowanie wydatków wykazanych w zestawieniach wojewódzkich; rozliczenie to jest sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6.
1. Środki własne wykorzystane przez spółdzielnie mieszkaniowe i gminy na finansowanie wydatków, lecz nie zrefundowane ze środków budżetu państwa na rok 1996, podlegają refundacji ze środków budżetowych w latach 1997-2000.
2. Wojewoda, w wypadku, o którym mowa w ust. 1, w latach 1997-2000:
1) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok - zgłosi Ministrowi Finansów wniosek o dokonanie zmian w budżecie państwa, zapewniających zrefundowanie spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środków własnych, o których mowa w ust. 1,
2) w terminie 20 dni od dnia otrzymania środków budżetowych na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa - refunduje spółdzielniom mieszkaniowym i gminom środki własne, o których mowa w ust. 1, a jeżeli kwota środków budżetowych określonych w tej decyzji jest niewystarczająca - stosuje odpowiednio przepis § 5 ust. 3,
3) w terminie 20 dni od dnia zakończenia refundacji w danym roku - sporządza i przesyła Ministrowi Finansów zbiorcze rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych środków budżetowych, stosując odpowiednio przepis § 5 ust. 4, z tym że w rozliczeniu są wykazywane również środki budżetowe otrzymane i wykorzystane na ten cel przez wojewodę w latach poprzednich.
§  7. Zestawienia sporządzone przez zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządy gmin i wojewodów oraz umowy i inne dokumenty dotyczące inwestycji infrastrukturalnych i wydatków są udostępniane wszystkim organom kontrolującym prawidłowość sporządzenia tych zestawień i zasadność wykazania w nich poszczególnych wydatków, jako sfinansowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub gminy ze środków własnych, które podlegają refundacji ze środków budżetu państwa.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 Zestawieniewydatków

ze środków własnych

1) Spółdzielni Mieszkaniowej *)

2) Miasta*) i Gminy*)

poniesionych w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 Wojewódzkie zestawienie

wydatków ze środków własnych

1) spółdzielni mieszkaniowej (SM)*)

2) gmin (G)*)

poniesionych w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 Rozliczenieśrodków

z budżetu państwa otrzymanych przez wojewodę na zrefundowanie środków własnych wydatkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe i gmin w związku z realizacją inwestycji infrastrukturalnych*)

(pominięty)