Tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.89.990

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje:
Powołanie obwodowych komisji wyborczych następuje najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów, w formie pisemnej decyzji kapitana statku, zwanego dalej "kapitanem".
1. 1
Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba, zwana dalej "pełnomocnikiem", nie później niż w 10 dniu przed dniem wyborów może zgłosić kapitanowi, za pośrednictwem armatora, kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej. W zgłoszeniu podaje się nazwę komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia, imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer PESEL kandydata.
2.
Kandydatem może być wyborca, który przebywa na statku w dniu zgłoszenia i będzie tam przebywał w dniu głosowania.
3.
Kapitan uwzględni zgłoszenie kandydata przekazane przez armatora, jeżeli kandydat spełnia warunki, o których mowa w ust. 2, i złoży kapitanowi pisemne oświadczenie o zgodzie na powołanie w skład obwodowej komisji wyborczej.
1.
Jeżeli pełnomocnicy zgłoszą więcej niż 10 kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, kapitan ustala skład komisji w drodze losowania spośród zgłoszonych kandydatów, a następnie powołuje obwodową komisję wyborczą w wylosowanym składzie wraz z jedną osobą przez siebie wskazaną. O terminie losowania należy powiadomić kandydatów na członków komisji i umożliwić im obecność przy losowaniu.
2.
Jeżeli liczba zgłoszonych przez pełnomocników kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest większa od 5, a mniejsza od 11, kapitan powołuje wszystkich zgłoszonych kandydatów w skład obwodowej komisji wyborczej oraz jedną osobę przez siebie wskazaną.
3.
Jeżeli pełnomocnicy zgłoszą mniej niż 6 kandydatów lub nie zgłoszą żadnego kandydata, kapitan powołuje obwodową komisję wyborczą w składzie 7-osobowym, uwzględniając zgłoszone kandydatury oraz uzupełniając skład komisji do 7 osób o wybranych przez siebie wyborców, którzy przebywają na statku w dniu powołania i będą przebywali na nim w dniu głosowania oraz wyrażą pisemną zgodę na powołanie.
Kapitan podaje niezwłocznie do wiadomości wyborców skład obwodowej komisji wyborczej, w formie ogłoszenia umieszczonego w miejscu przeznaczonym na informacje dla załogi.
1.
Funkcja członka obwodowej komisji wyborczej wygasa wskutek śmierci, pisemnego zrzeczenia się członkostwa, odwołania ze składu komisji, utraty prawa wybierania lub braku tego prawa, podpisania zgody na kandydowanie na posła lub senatora bądź objęcia funkcji pełnomocnika wyborczego, pełnomocnika finansowego, męża zaufania.
2.
Członek obwodowej komisji wyborczej może być odwołany ze składu komisji w razie nieobecności na pierwszym posiedzeniu i niewyjaśnienia w tym samym dniu przyczyny nieobecności. O wystąpieniu przyczyny uzasadniającej odwołanie przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest obowiązany powiadomić kapitana. Odwołania ze składu komisji dokonuje kapitan.
3.
Jeżeli w składzie obwodowej komisji wyborczej pozostało mniej niż 6 osób, kapitan uzupełnia jej skład spośród wyborców przebywających na statku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2005 r. (Dz.U.01.89.990) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2005 r.