Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.348

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb i szczegółowe warunki przekazywania ewidencji:
1) wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej, istotnej części takiej broni,
2) przeznaczonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji, istotnych części broni i amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
3) zawartych transakcji dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

- zwanej dalej "ewidencją".

§  2. 
1.  Ewidencję prowadzoną w formie księgi ewidencyjnej przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przesyłką poleconą, zwaną dalej "przesyłką".
2.  Przesyłka składa się z ewidencji ułożonej w kolejności odpowiadającej liczbie porządkowej wskazanej w protokole przekazania ewidencji.
3.  Protokół przekazania ewidencji umieszcza się w przesyłce.
4.  Przesyłkę:
1) oznakowuje się, umieszczając na niej:
a) nazwę i adres przedsiębiorcy,
b) numer nadany przez przedsiębiorcę odpowiadający kolejności przekazywanych przesyłek;
2) zabezpiecza się w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu lub zniszczeniu.
5.  Wzór protokołu przekazania ewidencji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  W przypadku stwierdzenia:
1) niezgodności protokołu przekazania ewidencji z zawartością przesyłki lub
2) innych niezgodności z wymogami w zakresie trybu i szczegółowych warunków przekazywania ewidencji

- przedsiębiorcę wzywa się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki do niezwłocznego uzupełnienia ewidencji lub spełnienia pozostałych wymogów.

§  4. 
1.  Ewidencję prowadzoną z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji przekazuje się w formie dokumentu elektronicznego.
2.  Do ewidencji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 2 i § 3.
3.  Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być doręczana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§  5.  Ewidencję sporządzoną w obowiązującej formie jej prowadzenia można przekazać osobiście, składając ją w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
1.  Ewidencję uznaje się za przekazaną po przyjęciu jej przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie protokołu przyjęcia ewidencji.
2.  Protokół przyjęcia ewidencji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje przedsiębiorca.
3.  Wzór protokołu przyjęcia ewidencji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Ewidencję przekazuje się w terminie 30 dni od zakończenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2.  Termin, o którym mowa w ust. 1, uważa się za zachowany, jeżeli przesyłka została nadana przed upływem tego terminu albo w tym terminie została złożona osobiście w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

...................................................... ......................................................

(nazwa i adres przedsiębiorcy) (miejscowość, data)

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA EWIDENCJI

nr ...............

wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej,

istotnej części takiej broni/

przeznaczonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji, istotnych części broni

i amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym/

zawartych transakcji dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym*

Numer przesyłki1)

Lp.

księgi2)

Opis księgi ewidencyjnej

Uwagi

Ewidencję prowadzoną z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji przekazuje się na informa-

tycznych nośnikach danych w liczbie .......... sztuk.

.............................................

(podpis przedsiębiorcy)

Na podstawie art. 391 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

z 2013 r. poz. 267) wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu prze-

pisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

….........................................

(podpis przedsiębiorcy)

* Niepotrzebne skreślić.

1) Numer nadany przez przedsiębiorcę odpowiadający kolejności przekazywanych przesyłek.

2) Liczba porządkowa księgi zgodna z numerem będącym częścią obowiązkowego oznaczenia księgi ewidencyjnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Warszawa, dnia ..............................

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA EWIDENCJI

wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu

wojskowym lub policyjnym oraz broni palnej oznakowanej i każdej odrębnej,

istotnej części takiej broni/

przeznaczonych do obrotu materiałów wybuchowych, broni, amunicji, istotnych części broni

i amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym/

zawartych transakcji dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym*

przekazanej przez:

..........................................................

(nazwa i adres przedsiębiorcy)

Stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych

warunków przekazywania ewidencji związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obro-

tu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(Dz. U. poz. 348) przyjmuje się ewidencję, o której mowa w art. 23* i 29* ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywa-

niu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyroba-

mi i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017), wraz z protokołami przeka-

zania ewidencji w liczbie ............ sztuk.

Ewidencję prowadzoną z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji przyjmuje się na informa-

tycznych nośnikach danych w liczbie …......... sztuk.

* Niepotrzebne skreślić.

Wykonano w 2 egzemplarzach:

egz. nr 1 - przedsiębiorca

egz. nr 2 - aa