§ 8. - Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  8. 
1. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4)
spółki osobowe prawa handlowego, których wspólnika mającego prawo reprezentowania spółki lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1)
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia lub posługiwali się w celu sporządzenia zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji osobami uczestniczącymi w wykonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2)
złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3)
nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 6 pkt 1-3.
3. 
O wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia komisja niezwłocznie powiadamia go pisemnie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.