§ 7. - Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  7. 
1. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy dotyczącej zamówienia.
3. 
Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy.
4. 
Przed przystąpieniem do negocjacji komisja może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.