§ 6. - Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  6. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)
wykonali przynajmniej jedną usługę polegającą na wydrukowaniu i doręczeniu dokumentów lub materiałów podlegających ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem;
2)
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.