§ 5. - Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  5. 
1. 
Komisja wykonuje czynności niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności:
1)
przygotowuje zaproszenie do składania zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji, zwane dalej "zaproszeniem";
2)
dokonuje rozpoznania rynku usług objętych zamówieniem, ustala potencjalnych wykonawców spełniających warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określony w § 6 pkt 1 i wysyła do nich zaproszenie;
3)
ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez wykonawców, którzy złożyli zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji;
4)
wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia;
5)
ocenia zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji;
6)
odrzuca zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji;
7)
przeprowadza negocjacje z wykonawcami;
8)
występuje do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, zawierającym uzasadnienie faktyczne i prawne;
9)
przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości propozycję wyboru wykonawcy, zawierającą uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. 
Komisja wzywa wykonawców, którzy:
1)
w określonym w zaproszeniu terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 8, lub wymaganych pełnomocnictw,
2)
złożyli zawierające błędy oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 8, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa

- do ich złożenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że mimo ich złożenia zgłoszenie o przystąpieniu do negocjacji podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. 
Na wezwanie komisji, o którym mowa w ust. 2, wykonawca składa oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji.
4. 
Komisja może wezwać także do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 8, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia doręczenia wezwania.
5. 
Komisja odrzuca zgłoszenie o przystąpieniu do negocjacji:
1)
złożone albo uzupełnione po wyznaczonym terminie;
2)
niezawierające wymaganych oświadczeń lub dokumentów i nieuzupełnione pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2;
3)
niepotwierdzające spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w negocjacjach;
4)
złożone przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.