§ 4. - Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  4. 
1. 
Komisję powołuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w zakresie obsługi zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z organizacją egzaminu komorniczego. Komisja składa się z czterech do sześciu członków, w tym przewodniczącego komisji i jego zastępcy.
2. 
Komisję reprezentuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
3. 
Komisja wykonuje wszelkie czynności na posiedzeniach zamkniętych. W pracach komisji na każdym etapie postępowania bierze udział co najmniej trzech członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca.
4. 
Członkostwo w komisji wygasa w przypadku śmierci członka komisji.
5. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości odwołuje członka komisji w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka komisji;
3)
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków;
4)
prawomocnego skazania za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
6. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości może odwołać członka komisji w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w związku z podejrzeniem o umyślne popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.
7. 
Wygaśnięcie członkostwa albo odwołanie członka ze składu komisji w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia nie wstrzymuje prac komisji.
8. 
W przypadku wygaśnięcia członkostwa albo odwołania członka komisji Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości może powołać nowego członka w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wygaśnięciu członkostwa albo od odwołania członka komisji.
9. 
Członek komisji podlega wyłączeniu, jeżeli:
1)
ubiega się o udzielenie tego zamówienia;
2)
pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, zastępcą prawnym wykonawcy, członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorczego wykonawcy;
3)
w trakcie trzyletniego okresu poprzedzającego powołanie w skład komisji pozostawał z wykonawcą w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z zawarcia umowy cywilnoprawnej lub był członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorczego wykonawcy;
4)
pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji.
10. 
Powody wyłączenia trwają pomimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
11. 
Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 9.
12. 
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, stanowi załącznik do rozporządzenia.
13. 
Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez członka komisji podlegającego wyłączeniu po powzięciu przez niego wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 9, powtarza się, z wyjątkiem czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
14. 
Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania i kończy prace z dniem zawarcia z wykonawcą umowy dotyczącej zamówienia albo z dniem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 5.