§ 14. - Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  14. 
1. 
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)
nie wpłynęło żadne zgłoszenie o przystąpieniu do negocjacji lub żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału w negocjacjach określonych w zaproszeniu;
2)
wszystkie zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji zostały odrzucone;
3)
do negocjacji nie przystąpił żaden wykonawca;
4)
w wyniku przeprowadzonych negocjacji strony nie uzgodniły istotnych postanowień umowy dotyczącej zamówienia;
5)
w pracach komisji stwierdzono naruszenie prawa mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
2. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości niezwłocznie powiadamia pisemnie wykonawców, wskazując podstawę unieważnienia tego postępowania.
3. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia komisja wszczyna nowe postępowanie, jednak zaproszenie wysyła się do jednego wykonawcy posiadającego doświadczenie w zakresie usług polegających na wydrukowaniu i doręczeniu dokumentów lub materiałów podlegających ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem.
4. 
Wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyny określonej w ust. 1 pkt 5 może złożyć do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości każdy, kto powziął informację o naruszeniu prawa w pracach komisji. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości rozstrzyga, czy naruszenie wskazane we wniosku mogło mieć wpływ na wynik postępowania.