§ 12. - Tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.
§  12. 
1. 
Komisja niezwłocznie po dokonaniu oceny zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji powiadamia pisemnie wykonawców o wyniku tej oceny.
2. 
Komisja podejmuje negocjacje z wykonawcami, których zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji nie podlegają odrzuceniu.
3. 
Komisja prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia, sposobu jego wykonania lub istotnych postanowień umowy dotyczącej zamówienia.
4. 
Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
5. 
Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje oraz dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom niezwłocznie, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, na adres wskazany w zgłoszeniu o przystąpieniu do negocjacji.
6. 
Komisja informuje Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości o wynikach negocjacji i przedstawia propozycję wyboru wykonawcy, z którym spośród wszystkich wykonawców zaproszonych do negocjacji uzgodniła najkorzystniejsze postanowienia umowy dotyczącej zamówienia.
7. 
Jeżeli w toku negocjacji dwóch lub więcej wykonawców przedstawi takie same warunki realizacji zamówienia, komisja proponuje wybór tego spośród nich, który wykaże:
1)
największe doświadczenie w zakresie wykonywania usług polegających na wydrukowaniu i doręczeniu dokumentów lub materiałów podlegających ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem;
2)
brak zastrzeżeń do wykonanych dotychczas przez wykonawcę usług, o których mowa w pkt 1;
3)
stosowanie rozwiązań zapewniających najlepsze zabezpieczenie zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy przed ich nieuprawnionym ujawnieniem;
4)
dysponowanie potencjałem technicznym w największym stopniu zapewniającym terminowe wykonanie zamówienia.
8. 
Komisja informuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, z którymi prowadzono negocjacje.