Tryb i sposób udzielenia zamówień na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz zadań na egzamin komorniczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.448

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 marca 2014 r.
w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówień na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz zadań na egzamin komorniczy

Na podstawie art. 29b ust. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, zwanego dalej "zamówieniem na egzamin konkursowy";
2)
tryb i sposób udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy poszczególnym komisjom egzaminacyjnym, zwanego dalej "zamówieniem na egzamin komorniczy".
Postępowanie o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy przygotowuje i przeprowadza komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy.
Zamówienia na egzamin konkursowy udziela się wykonawcy wybranemu po przeprowadzeniu negocjacji.
1.
Komisję do spraw zamówienia na egzamin konkursowy w składzie od czterech do sześciu członków, w tym jej przewodniczącego, powołuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości właściwej w zakresie obsługi zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z organizacją egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.
2.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy wykonuje wszelkie czynności na posiedzeniach zamkniętych. W pracach tej komisji na każdym etapie postępowania bierze udział co najmniej trzech członków.
3.
Członkostwo w komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy wygasa w przypadku śmierci członka tej komisji.
4.
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości odwołuje członka komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji;
2)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji członka komisji;
3)
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków;
4)
prawomocnego skazania za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
5.
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości może odwołać członka komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy w przypadku wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w związku z podejrzeniem o umyślne popełnienie przez niego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego.
6.
Wygaśnięcie członkostwa albo odwołanie członka ze składu komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy nie wstrzymuje prac tej komisji.
7.
W przypadku wygaśnięcia członkostwa albo odwołania członka komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości może powołać nowego członka w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wygaśnięciu członkostwa albo od odwołania członka tej komisji.
8.
Członek komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy podlega wyłączeniu, jeżeli:
1)
ubiega się o udzielenie tego zamówienia;
2)
pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, zastępcą prawnym wykonawcy, członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorczego wykonawcy;
3)
w trakcie trzyletniego okresu poprzedzającego powołanie w skład komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy pozostawał z wykonawcą w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z zawarcia umowy cywilnoprawnej lub był członkiem organu zarządzającego lub organu nadzorczego wykonawcy;
4)
pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka tej komisji.
9.
Powody wyłączenia trwają pomimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
10.
Członkowie komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 8.
11.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, stanowi załącznik do rozporządzenia.
12.
Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy podjęte przez członka komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy podlegającego wyłączeniu po powzięciu przez niego wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 8, powtarza się, z wyjątkiem czynności faktycznych niewpływających na wynik postępowania.
13.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy rozpoczyna prace z dniem powołania i kończy prace z dniem zawarcia z wykonawcą umowy dotyczącej zamówienia na egzamin konkursowy albo z dniem unieważnienia postępowania o udzielenie tego zamówienia w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 5.
1.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy wykonuje czynności niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy, w szczególności:
1)
przygotowuje zaproszenie do składania zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji, zwane dalej "zaproszeniem";
2)
dokonuje rozpoznania rynku usług objętych zamówieniem na egzamin konkursowy, ustala potencjalnych wykonawców spełniających warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy określony w § 6 pkt 1 i wysyła do nich zaproszenie;
3)
ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy przez wykonawców, którzy złożyli zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji;
4)
wyklucza wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy;
5)
ocenia zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji;
6)
odrzuca zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji;
7)
przeprowadza negocjacje z wykonawcami;
8)
występuje do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy, zawierającym uzasadnienie faktyczne i prawne;
9)
przedstawia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Sprawiedliwości propozycję wyboru wykonawcy, zawierającą uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy wzywa wykonawców, którzy:
1)
w określonym w zaproszeniu terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 8, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
2)
złożyli oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 8, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa

- do ich złożenia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że mimo ich złożenia zgłoszenie o przystąpieniu do negocjacji wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3.
Na wezwanie komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy, o którym mowa w ust. 2, wykonawca składa oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji.
4.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy może wezwać także, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia doręczenia wezwania, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 8.
5.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy odrzuca zgłoszenie o przystąpieniu do negocjacji:
1)
złożone albo uzupełnione po wyznaczonym terminie;
2)
niezawierające wymaganych oświadczeń lub dokumentów i nieuzupełnione pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2;
3)
niepotwierdzające spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w negocjacjach;
4)
złożone przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy.
O udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)
wykonali przynajmniej jedną usługę polegającą na wydrukowaniu i doręczeniu dokumentów lub materiałów podlegających ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem;
2)
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na egzamin konkursowy lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania tego zamówienia;
3)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na egzamin konkursowy;
4)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy.
1.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy i zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.
3.
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4.
Przed przystąpieniem do negocjacji komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie tego zamówienia.
1.
Z postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy wyklucza się:
1)
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
2)
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3)
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4)
spółki osobowe prawa handlowego, których wspólnika mającego prawo reprezentowania spółki lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
2.
Z postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy wyklucza się również wykonawców, którzy:
1)
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji osobami uczestniczącymi w wykonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2)
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3)
nie wykazali spełnienia warunków udziału w prowadzonym postępowaniu, o których mowa w § 6 pkt 1-3.
3.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.
1.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy wysyła zaproszenie co najmniej do dwóch wykonawców spełniających warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy określony w § 6 pkt 1.
2.
Zaproszenie zawiera co najmniej:
1)
adres siedziby Ministerstwa Sprawiedliwości;
2)
określenie przedmiotu zamówienia na egzamin konkursowy;
3)
wskazanie miejsca, terminu i sposobu składania zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji;
4)
warunki udziału w negocjacjach;
5)
kryteria oceny zgłoszeń;
6)
termin wykonania zamówienia na egzamin konkursowy;
7)
miejsce i termin negocjacji;
8)
informację o obowiązku dołączenia do zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji wymaganych przez komisję do spraw zamówienia na egzamin konkursowy oświadczeń lub dokumentów w oryginale lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, w szczególności:
a)
oświadczenia wykonawcy o numerze wpisu we właściwym rejestrze albo o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z podaniem Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b)
świadectw bezpieczeństwa przemysłowego albo poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych,
c)
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji,
d)
polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
e)
oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
f)
dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie usług polegających na wydrukowaniu i doręczaniu dokumentów lub materiałów podlegających ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem;
9)
istotne postanowienia umowy dotyczącej zamówienia na egzamin konkursowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, w tym zobowiązanie wykonawcy do zabezpieczenia pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikacje komorniczą przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
Zgłoszenie o przystąpieniu do negocjacji składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie, w miejscu, w terminie i w sposób, które określono w zaproszeniu.
1.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy ocenia zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji na podstawie kryteriów oceny określonych w zaproszeniu.
2.
Kryteriami oceny zgłoszeń są kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia na egzamin konkursowy, w szczególności bezpieczeństwo, jakość oraz termin wykonania tego zamówienia.
1.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy niezwłocznie po dokonaniu oceny zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji powiadamia pisemnie wykonawców o wyniku tej oceny.
2.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy podejmuje negocjacje z wykonawcami, których zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji nie podlegają odrzuceniu.
3.
Komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia na egzamin konkursowy, sposobu jego wykonania lub istotnych postanowień umowy dotyczącej tego zamówienia.
4.
Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami.
5.
Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje oraz dokumenty związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom niezwłocznie, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, na adres wskazany w zgłoszeniu o przystąpieniu do negocjacji.
6.
Przewodniczący komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy informuje Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości o wynikach negocjacji i w imieniu tej komisji przedstawia propozycję wyboru wykonawcy, z którym spośród wszystkich wykonawców zaproszonych do negocjacji komisja uzgodniła najkorzystniejsze postanowienia umowy dotyczącej zamówienia na egzamin konkursowy.
7.
Przewodniczący komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy informuje wszystkich wykonawców, z którymi były prowadzone negocjacje, o wyniku postępowania.
Jeżeli w toku negocjacji nie można wybrać wykonawcy z uwagi na to, że dwóch lub więcej wykonawców przedstawi takie same warunki realizacji zamówienia na egzamin konkursowy, komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy proponuje wybór tego spośród nich, który wykaże:
1)
największe doświadczenie w zakresie wykonywania usług polegających na wydrukowaniu i doręczaniu dokumentów lub materiałów podlegających ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem, a dotychczasowa realizacja tych usług przebiegała bez zastrzeżeń;
2)
stosowanie rozwiązań zapewniających najlepsze zabezpieczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą przed ich nieuprawnionym ujawnieniem podczas drukowania i doręczania;
3)
dysponowanie potencjałem technicznym w największym stopniu zapewniającym terminowe wykonanie tego zamówienia.
1.
Po zakończeniu negocjacji komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy może doprecyzować lub uzupełnić istotne postanowienia umowy dotyczącej zamówienia na egzamin konkursowy wyłącznie w zakresie, w jakim były one przedmiotem negocjacji.
2.
Doprecyzowanie lub uzupełnienie, o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić do istotnej zmiany przedmiotu zamówienia na egzamin konkursowy oraz ceny tego zamówienia.
1.
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy, jeżeli:
1)
nie wpłynęło żadne zgłoszenie o przystąpieniu do negocjacji lub żaden z wykonawców nie spełnia warunków udziału w negocjacjach określonych w zaproszeniu;
2)
wszystkie zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji zostały odrzucone;
3)
do negocjacji nie przystąpił żaden wykonawca;
4)
w wyniku przeprowadzonych negocjacji strony nie uzgodniły istotnych postanowień umowy dotyczącej zamówienia na egzamin konkursowy;
5)
w pracach komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy stwierdzono naruszenie prawa mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
2.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości niezwłocznie powiadamia pisemnie wykonawców, wskazując podstawę unieważnienia tego postępowania.
3.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy wszczyna nowe postępowanie, jednak zaproszenie wysyła się do jednego wykonawcy, który posiada doświadczenie w zakresie usług polegających na wydrukowaniu i doręczaniu dokumentów lub materiałów podlegających ochronie przed nieuprawnionym ujawnieniem.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy może złożyć do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości każdy, kto powziął informację o naruszeniu prawa mogącym mieć wpływ na wynik tego postępowania. Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości rozstrzyga, czy naruszenie wskazane we wniosku miało wpływ na wynik postępowania.
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości zawiera umowę dotyczącą zamówienia na egzamin konkursowy z wykonawcą proponowanym przez komisję do spraw zamówienia na egzamin konkursowy w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez tę komisję propozycji.
1.
W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy komisja do spraw zamówienia na egzamin konkursowy sporządza pisemny protokół wszystkich czynności. Protokół podpisują członkowie komisji, którzy brali udział w wykonywaniu danej czynności.
2.
Zgłoszenia, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje, składane przez komisję do spraw zamówienia na egzamin konkursowy i wykonawców, oraz umowa dotycząca zamówienia na egzamin konkursowy stanowią załączniki do protokołu.
Postępowanie o udzielenie zamówienia na egzamin komorniczy przygotowuje i przeprowadza komisja do spraw zamówienia na egzamin komorniczy.
Do postępowania, o którym mowa w § 18, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy.
Komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości właściwa w zakresie obsługi zadań Ministra Sprawiedliwości związanych z organizacją egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz egzaminu komorniczego przechowuje protokoły wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia odpowiednio postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin konkursowy i postępowania o udzielenie zamówienia na egzamin komorniczy, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Oświadczenie członka komisji do spraw zamówienia na egzamin konkursowy/komorniczy*)

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zachodzą/nie zachodzą*) wobec mnie przesłanki określone w § 4 ust. 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówień na wydrukowanie i doręczenie pytań testowych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą oraz zadań na egzamin komorniczy (Dz. U. poz. 448).

............................................. .....................................................

(miejscowość, data) (czytelny podpis)

*) Niepotrzebne skreślić.