§ 5. - Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.18.168

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2005 r.
§  5.
1.
Materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, nadawane jako listy za pośrednictwem przewoźników, powinny być opakowane w dwie nieprzezroczyste i mocne koperty, przy czym na kopertach muszą być umieszczone:
1)
wewnętrznej:
a)
klauzula tajności i ewentualne dodatkowe oznaczenie,
b)
imienne określenie adresata,
c)
imię, nazwisko i podpis osoby pakującej,
d) 1
numer, pod którym dokument został zarejestrowany w dzienniku korespondencyjnym,
2)
zewnętrznej:
a)
nazwa jednostki organizacyjnej adresata,
b)
adres siedziby adresata,
c)
numer wykazu i pozycji w wykazie przesyłek nadanych,
d)
nazwa jednostki organizacyjnej nadawcy.
2.
Miejsca sklejenia każdej koperty muszą mieć odciśniętą pieczęć "do pakietów" i zabezpieczone przezroczystą taśmą samoprzylepną, przy czym na kopercie zewnętrznej, zamiast taśmy samoprzylepnej, może być stosowana pieczęć z laku.
3.
Materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, nadawane w postaci listów, przekazuje się jako listy polecone lub wartościowe, w dwóch nieprzezroczystych mocnych kopertach, które oznacza się tak jak w ust. 1.
4.
Materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, nadawane w postaci paczek przewożonych przez przewoźników, muszą być opakowane w dwie nieprzeźroczyste warstwy mocnego papieru, oznaczone i zabezpieczone jak w ust. 1 i 2.
5.
Materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, nadawane w postaci paczek, przekazuje się jako paczki wartościowe w dwóch nieprzeźroczystych warstwach mocnego papieru, przy czym na opakowaniu zewnętrznym nie umieszcza się klauzuli tajności.
6.
Do oznaczania materiałów, o których mowa w ust. 3 i 5, stosuje się odpowiednio ust. 1, z tym że sposób adresowania określają odrębne przepisy.
1 § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d) dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2005 r. (Dz.U.05.39.375) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2005 r.