§ 21. - Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.18.168

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2005 r.
§  21.
1.
W przypadku gdy zachodzi konieczność pilnego wywozu za granicę materiałów przez przedstawiciela naczelnego lub centralnego organu państwowego, w ramach wynikających z umów międzynarodowych rozmów, konferencji lub innych kontaktów, i nie istnieje możliwość przekazania materiałów za pośrednictwem przewoźnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, kierownik jednostki delegującej może zezwolić na wywóz tych materiałów, jeżeli osoba wywożąca:
1)
posiada stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
2)
zapewnia stałą osobistą ochronę i bezpośrednią kontrolę w czasie podróży nad przewożonym materiałem,
3)
ma zapewniony środek transportu umożliwiający bezpieczny przewóz materiałów do miejsca, w którym materiały będą wykorzystywane,
4)
będzie miała zapewniony środek łączności umożliwiający szybki kontakt z jednostką delegującą,
5)
będzie miała zapewnione za granicą miejsce zamieszkania uniemożliwiające lub utrudniające dostęp osób nieuprawnionych lub miejsce gwarantujące bezpieczne przechowywanie tych materiałów.
2.
Przed wydaniem zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki delegującej, z wyjątkiem służb i organów, o których mowa w art. 30 ustawy, jest obowiązany powiadomić o potrzebie wywozu materiałów właściwą służbę ochrony państwa. W przypadku konieczności zdeponowania materiałów, o której mowa w ust. 5, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub właściwe polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne.
3.
Osoba wywożąca za granicę materiały musi być wyposażona w instrukcję określającą zasady postępowania z tymi materiałami, wydaną przez kierownika jednostki organizacyjnej.
4. 3
(uchylony).
5.
Osoba, która po wykorzystaniu wywiezionych materiałów nie powraca z nimi bezpośrednio do kraju, jest obowiązana zdeponować je w kancelarii tajnej najbliższego polskiego przedstawicielstwa lub wskazanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych placówce celem przesłania ich do kraju przy wykorzystaniu przewoźnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.
6. 4
W przypadku wywożenia za granicę materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą "zastrzeżone" przepisów ust. 2, 3 i 5 nie stosuje się.
3 § 21 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 lutego 2005 r. (Dz.U.05.39.375) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2005 r.
4 § 21 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 lutego 2005 r. (Dz.U.05.39.375) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2005 r.