§ 20. - Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.18.168

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2005 r.
§  20.
1.
Jeżeli zawarte umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, materiały zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową przekazywane są poza granice Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem przewoźnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.
2.
Materiały niejawne stanowiące tajemnicę służbową mogą być przesyłane za pośrednictwem przewoźnika, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, z uwzględnieniem zasad zabezpieczenia i pakowania określonych w § 5 ust. 1-3 oraz 5 i 6.
3.
Organizację i zasady ochrony materiałów, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.