§ 11. - Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.18.168

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2005 r.
§  11.
1.
Przesyłki zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową przewożą i ochraniają konwoje złożone co najmniej z dwóch uzbrojonych w broń palną konwojentów posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, przy zapewnieniu warunków, o których mowa w § 10.
2.
Przesyłki zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, oznaczone klauzulą "poufne", których utrata spowodowałaby szkodę dla interesu państwa, przewozi i ochrania co najmniej jeden uzbrojony w broń palną konwojent posiadający poświadczenie bezpieczeństwa.
3. 2
Od warunku posiadania broni palnej można odstąpić w czasie przewozu przesyłek poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, także na terenie kraju wówczas, gdy przesyłki przekazywane są bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy na terenie tej samej miejscowości przy spełnieniu następujących warunków:
1)
przewozu dokonuje się za pomocą środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego lub wodnego, w których znajduje się, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, miejsce przystosowane i przeznaczone tylko do tego celu,
2)
przewożone materiały są zabezpieczone przed zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.
4.
Konwojentów wyposaża się w dokumenty niezbędne do wykonania zadania:
1)
instrukcję postępowania z ochranianymi i przewożonymi przesyłkami,
2)
środki łączności umożliwiające kontakt z konwojem podczas całej podróży.
2 § 11 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2005 r. (Dz.U.05.39.375) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 marca 2005 r.