Tryb działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.85.391

Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 1994 r.
w sprawie trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285) zarządza się, co następuje:
1.
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, zwana dalej "Komisją", wydaje decyzje w składach trzyosobowych.
2.
Przewodniczący Komisji może, do załatwienia spraw szczególnie skomplikowanych, powołać siedmioosobowy skład orzekający.
Przewodniczący Komisji powołuje do każdej sprawy skład orzekający oraz wyznacza jego przewodniczącego.
Komisja może orzekać na posiedzeniach wyjazdowych.
1.
Decyzje składu orzekającego zapadają większością głosów. Członek składu może złożyć zdanie odrębne.
2.
Decyzje podpisują członkowie składu orzekającego.
3.
Uzasadnienie decyzji sporządza przewodniczący składu orzekającego.
1.
Przewodniczący Komisji co najmniej raz w miesiącu zwołuje posiedzenie Komisji w pełnym składzie w celu dokonania okresowej oceny pracy Komisji oraz omówienia problemów wynikających z jej orzecznictwa.
2. 1
Przewodniczący Komisji zaprasza do udziału w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; może zapraszać również inne osoby zainteresowane tematyką posiedzenia.
 
1.
Obsługę organizacyjną pracy Komisji zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustala wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Komisji za udział w jej pracach.
W zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie powołania i trybu działania Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (Monitor Polski Nr 7, poz. 49 i Nr 35, poz. 255, z 1992 r. Nr 29, poz. 201, z 1993 r. Nr 53, poz. 492 i z 1994 r. Nr 18, poz. 136) skreśla się § 2-8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 stycznia 1997 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 2 stycznia 1997 r. (Dz.U.97.2.9) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 stycznia 1997 r.