Tryb dokonywania wpłat na Fundusz Pracy, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz szczegółowe zasady nabywania uprawnień i tryb wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.38.192

Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 31 marca 1995 r.
w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim zatrudnionym za granicą u pracodawców zagranicznych.

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
1.
Obywatel polski, zatrudniony za granicą na podstawie umowy zawartej bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki kierującej z pracodawcą zagranicznym, składkę na Fundusz Pracy wpłaca na konto wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce, począwszy od miesiąca wskazanego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zawiadomił ten urząd o przystąpieniu do płatności składki.
2.
Składkę, o której mowa w ust. 1, opłaca się bez uprzedniego wezwania do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zaznaczeniem na przekazie "wpłata z tytułu zatrudnienia za granicą za okres ...".
3.
Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki urząd pracy przekazuje zainteresowanemu informację o sposobie opłacania składki.
1.
Obywatel polski, zatrudniony za granicą na podstawie umowy zawartej bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki kierującej z pracodawcą zagranicznym, opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej "oddziałem ZUS", właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce, począwszy od miesiąca wskazanego, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zawiadomił ten oddział ZUS o przystąpieniu do opłacania składki.
2.
Składkę, o której mowa w ust. 1, zwaną dalej "składką", opłaca się bez uprzedniego wezwania do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3.
Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, oddział ZUS przekazuje zainteresowanemu legitymację ubezpieczeniową oraz informację o sposobie opłacania składki.
4.
Dyrektor właściwego oddziału ZUS może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na opłacenie składki za okres poprzedni, nie dłuższy jednak niż trzy miesiące licząc od miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który opłacona została składka.
1.
Obywatelowi polskiemu, o którym mowa w § 2 ust. 1, wypłacane są następujące zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
1)
chorobowy,
2)
macierzyński,
3)
porodowy,
4)
opiekuńczy,
5)
pogrzebowy

oraz świadczenie rehabilitacyjne, zwane dalej "świadczeniami".

2.
Świadczenia wypłaca się na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, z zastrzeżeniem przepisów § 4-6.
Świadczenia przysługują jedynie za okresy pobytu w kraju, z tym że zasiłek porodowy i pogrzebowy przysługuje także w przypadku, gdy poród lub śmierć nastąpiły za granicą.
1.
Świadczenia przysługują, jeżeli okoliczność uprawniająca do ich przyznania wystąpiła po dniu przystąpienia do opłacania składki, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca, za który została opłacona składka, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2.
Wypłata świadczenia następuje po opłaceniu składki za miesiąc, w którym wystąpiła okoliczność uprawniająca do przyznania świadczenia.
3.
Zasiłek chorobowy przysługuje także wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała w ciągu 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, za który została opłacona składka, a niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni.
1.
Podstawę wymiaru świadczeń stanowi przeciętna miesięczna podstawa wymiaru składki z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, a jeżeli opłacanie składki trwało krócej - z okresu, za który składka została opłacona.
2.
Świadczenie nie może być ustalone od niższej kwoty niż przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składki za miesiąc kalendarzowy, w którym powstało prawo do świadczenia.
Świadczenia wypłaca oddział ZUS, w którym opłacana jest składka.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie trybu dokonywania wpłat na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych oraz trybu uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 122, poz. 542),
2)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania uprawnień i trybu wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego obywatelom polskim w związku z zatrudnieniem za granicą u pracodawców zagranicznych (Dz. U. Nr 122, poz. 543).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.