Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1906

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
§  2. 
1.  W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia nauczyciela, pisemnie w postaci papierowej, o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.
2.  Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 5 pkt 3 i 4 Karty Nauczyciela, są wyrażane pisemnie w postaci papierowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
§  3. 
1.  Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny pracy i wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
2.  Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciel może również zgłosić pisemnie w postaci papierowej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny.
§  4. 
1.  Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy.
2.  Karta oceny pracy zawiera:
1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
2) datę urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko;
4) staż pracy pedagogicznej;
5) stopień awansu zawodowego;
6) wykształcenie;
7) datę dokonania ostatniej oceny pracy;
8) stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 Karty Nauczyciela;
9) uzasadnienie oceny pracy;
10) datę dokonania oceny pracy;
11) podpis osoby dokonującej oceny pracy;
12) pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy.
3.  Kopię karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.
§  5. 
1.  Dyrektor szkoły przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor szkoły dołącza pisemne w postaci papierowej odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.
2.  Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły;
3) przedstawiciel rady rodziców;
4) właściwy nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant;
5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela - powołany na jego wniosek.
3.  Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.
4.  Zespół oceniający rozpatruje odwołanie od oceny pracy po uprzednim wysłuchaniu nauczyciela, który wniósł odwołanie. Organ, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia zespołu oceniającego, na którym nauczyciel ma zostać wysłuchany, zawiadamia nauczyciela o posiedzeniu. Niestawienie się nauczyciela, mimo prawidłowego zawiadomienia o posiedzeniu, nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydania rozstrzygnięcia.
5.  Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
6.  Zespół oceniający sporządza pisemne w postaci papierowej uzasadnienie rozstrzygnięcia.
7.  Rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie podpisuje przewodniczący zespołu.
8.  W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 6a ust. 10a pkt 2 Karty Nauczyciela, do ustalenia nowej oceny pracy stosuje się przepisy § 4 ust. 2 i 3.
§  6.  Przepisy § 2-5 stosuje się odpowiednio do ustalania oceny pracy nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
§  7. 
1.  Cząstkowych ocen pracy dyrektora szkoły dokonują:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny - w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 5 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818) oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela;
2) organ prowadzący szkołę - w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 5 i 12 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela;
3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny - w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ust. 1 pkt 1,3,4, 6, 7, 9-11 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2-4 i pkt 6 Karty Nauczyciela.
2.  Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, są wyrażane pisemnie w postaci papierowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy. Opinia zawiera uzasadnienie.
3.  Do dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2 ust. 1, § 3 i § 4 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4.  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny doręcza dyrektorowi szkoły oryginał karty oceny pracy.
§  8. 
1.  Wniosek dyrektora szkoły o ponowne ustalenie jego oceny pracy rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel organu prowadzącego;
3) przedstawiciel rodziców wchodzący w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana - przedstawiciel rady rodziców;
4) nauczyciel-doradca metodyczny lub nauczyciel-konsultant - powołany na wniosek ocenianego dyrektora szkoły;
5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez ocenianego dyrektora szkoły - powołany na jego wniosek.
2.  Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.
3.  W przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, w skład zespołu oceniającego wchodzi dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z których jednego wyznacza się na przewodniczącego zespołu.
4.  W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny pracy, od której dyrektor szkoły się odwołuje.
5.  Przepisy § 5 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
§  9.  Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy przepisy § 7 i § 8 stosuje się odpowiednio.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1855 oraz z 2019 r. poz. 148), które utraciło moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287).