Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.24.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 22 czerwca 1964 r.
w sprawie trybu doboru kandydatów oraz warunków dopuszczenia na I rok studiów w niektórych akademiach medycznych w roku szkolnym 1964/1965.

Na podstawie art. 45 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Dobór kandydatów na I rok studiów w roku szkolnym 1964/1965 przeprowadzają w Akademii Medycznej w Lublinie, Poznaniu i Szczecinie oraz na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku:
1) komisja uczelniana do spraw rekrutacji oraz
2) komisje wydziałowe doboru kandydatów na I rok studiów.
2. Do zadań komisji uczelnianej należy:
1) decydowanie na podstawie otrzymanych podań o dopuszczeniu kandydata do wstępnego zakwalifikowania przez komisję wydziałową,
2) zatwierdzanie listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych przez komisje wydziałowe do przyjęcia na I rok studiów,
3) zatwierdzanie wniosków komisji wydziałowych w sprawie przyznania stypendiów i miejsc w domach studenckich osobom przyjętym na I rok studiów,
4) koordynacja i kontrola pracy komisji wydziałowych.
3. Do zadań komisji wydziałowej należy:
1) przeprowadzenie egzaminu wstępnego z języka obcego,
2) wstępne kwalifikowanie kandydatów na I rok studiów na dany wydział na podstawie:
a) rozmowy z kandydatem,
b) ocen na świadectwie dojrzałości,
c) opinii szkoły,
d) oceny z języka obcego.
§  2.
1. Przy kwalifikowaniu należy brać pod uwagę cechy osobowości kandydata, wskazujące na jego przydatność do obranego kierunku studiów.
2. Przy kwalifikowaniu kandydatów o jednakowych ocenach przydatności do studiów komisje są obowiązane uwzględniać przede wszystkim:
1) dzieci robotników zatrudnionych w produkcji przemysłowej i rolnej, w budownictwie i transporcie, członków spółdzielni produkcyjnych, nauczycieli, dzieci pracowników służby zdrowia, inteligencji technicznej i twórczej,
2) dzieci chłopów mało i średniorolnych, pracowników fizycznych i umysłowych nie wymienionych w pkt 1 oraz rzemieślników - członków spółdzielni pracy,
3) absolwentów szkół z małych miasteczek i wsi.
§  3.
1. W skład komisji uczelnianej wchodzą:
1) rektor akademii medycznej - jako przewodniczący oraz jako członkowie:
2) 1-2 pracowników nauki powołanych przez rektora,
3) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, działającej przy akademii, wyznaczony w porozumieniu z rektorem.
2. Rektora w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji przewodniczącego komisji uczelnianej zastępuje prorektor. W razie potrzeby mogą być powołani zastępcy członków komisji uczelnianej.
§  4.
1. Rektor powołuje na każdym wydziale komisje wydziałowe, w skład których powinni wejść:
1) 2-3 przedstawicieli grona nauczającego,
2) przedstawiciel kuratorium.
2. Rektor powołuje przewodniczącego komisji wydziałowej spośród członków tej komisji.
3. Celem pełniejszej oceny kandydatów rektor może powołać w skład komisji wydziałowej psychologa.
4. W posiedzeniu komisji wydziałowej może ponadto uczestniczyć osoba zaproszona przez przewodniczącego komisji.
§  5.
1. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia w Akademii Medycznej w Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i na Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Gdańsku, mogą się ubiegać o przyjęcie do takich szkół i na takie kierunki studiów, na których właściwy minister zarządzi egzamin w terminie dodatkowym.
2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do złożenia w terminie dodatkowym egzaminu ze wszystkich obowiązujących przedmiotów, z wyjątkiem języka obcego, jeśli z tego przedmiotu na egzaminie (§ 1 ust. 3 pkt 1) otrzymali ocenę lepszą niż dostateczną.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.