[Objęcie decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rodzinnych ogrodów działkowych] - Art. 9yd. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9yd. - [Objęcie decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rodzinnych ogrodów działkowych] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  9yd.  [Objęcie decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej rodzinnych ogrodów działkowych]
1. 
Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stosuje się przepisów art. 18-24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073).
2. 
W przypadku gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dotyczy rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie:
1)
działkowcom - za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach oraz za prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym;
2)
stowarzyszeniu ogrodowemu - za stanowiące jego własność urządzenia, budynki i budowle.
3. 
Do ustalenia odszkodowań, o których mowa w ust. 2, stosuje się art. 9y ust. 2, 3 i 4.