[Wyłączenie konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] - Art. 9p. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9p. - [Wyłączenie konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  9p.  [Wyłączenie konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]

Decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie wydaje się w przypadku robót budowlanych:

1)
polegających na remoncie, przebudowie lub rozbudowie linii kolejowej, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) lub
2)
niewymagających pozwolenia na budowę.