[Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego] - Art. 9mg. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9mg. - [Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  9mg.  [Zakaz łączenia funkcji u zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego]
1. 
Członkowie zarządu i rady nadzorczej zarządcy oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze właściwe w zakresie funkcji podstawowych nie mogą pełnić funkcji w organach przewoźnika kolejowego lub podmiotu sprawującego kontrolę nad tym przewoźnikiem, pozostawać w stosunku pracy z tymi podmiotami ani świadczyć pracy albo usług na rzecz tych podmiotów na podstawie innego stosunku prawnego.
2. 
Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje również w okresie 6 miesięcy od dnia:
1)
zakończenia pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej zarządcy;
2)
ustania zatrudnienia pracownika zarządcy na stanowiskach objętych zakazem;
3)
zakończenia przez pracownika zarządcy świadczenia pracy albo usług.