[Budowa, przebudowa i utrzymanie infrastruktury drogowej, sieci lub urządzenia wodnego zrealizowanych w ramach inwestycji... - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 9ag. - [Budowa, przebudowa i utrzymanie infrastruktury drogowej, sieci lub urządzenia wodnego zrealizowanych w ramach inwestycji dotyczących modernizacji infrastruktury kolejowej] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  9ag.  [Budowa, przebudowa i utrzymanie infrastruktury drogowej, sieci lub urządzenia wodnego zrealizowanych w ramach inwestycji dotyczących modernizacji infrastruktury kolejowej]
1. 
Zadanie polegające na przebudowie lub budowie drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego w zakresie wynikającym z konieczności ich dostosowania do inwestycji dotyczących linii kolejowych realizowane jest przez PLK S.A. albo właściwą jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia z właściwym zarządcą drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego, w którym określa się w szczególności termin przejęcia obowiązku utrzymania drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego przez właściwego zarządcę.
2. 
Zadanie, o którym mowa w ust. 1, może realizować właściwy zarządca drogi publicznej, sieci lub urządzenia wodnego, w trybie określonym w przepisach odrębnych, na koszt PLK S.A. lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia, które określa w szczególności warunki finansowania zadania przez PLK S.A. albo właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.