[Połączenie linii kolejowych] - Art. 7. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Połączenie linii kolejowych] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  7.  [Połączenie linii kolejowych]

Minister właściwy do spraw transportu może nałożyć na zarządców, w drodze decyzji, obowiązek połączenia dróg kolejowych, jeżeli wymagają tego względy obronne lub inne ważne względy państwa, pod warunkiem zapewnienia niezbędnych środków finansowych na budowę, eksploatację i utrzymanie tego połączenia.