[Podział linii kolejowych] - Art. 6. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Podział linii kolejowych] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  6.  [Podział linii kolejowych]
1. 
Linie kolejowe dzielą się na:
1)
linie o znaczeniu państwowym;
2)
linie pozostałe.
2. 
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe, z zastrzeżeniem ust. 3.
2a. 
Nie jest dozwolone znoszenie statusu linii kolejowej dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym.
3. 
Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze zarządzenia, wykaz linii kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym.
4. 
Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3, nie podlega ogłoszeniu.