[Delegacja ustawowa - zakres i tryb udzielania informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego] - Art. 5c. -... - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 5c. - [Delegacja ustawowa - zakres i tryb udzielania informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  5c.  [Delegacja ustawowa - zakres i tryb udzielania informacji organizatorowi publicznego transportu kolejowego]

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb udzielania przez zarządcę infrastruktury organizatorowi publicznego transportu kolejowego informacji, o których mowa w art. 5b, mając na uwadze potrzebę zapewnienia danych niezbędnych do opracowania planu transportowego oraz do określenia warunków umowy o świadczenie usług publicznych, a także konieczność przeprowadzenia właściwych analiz.