[Wyłączenie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym] - Art. 5a. - Transport kolejowy. - Dz.U.2021.1984 t.j. - OpenLEX

Art. 5a. - [Wyłączenie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym] - Transport kolejowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1984 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  5a.  [Wyłączenie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym]

Do wykonywania zadań zarządcy, o których mowa w art. 5 ust. 1, w odniesieniu do infrastruktury kolejowej o znaczeniu obronnym, przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711 i 2275 oraz z 2021 r. poz. 868) nie stosuje się.